Avgifter vid byggnation 2023

Taxan är uppbyggd av flera faktorer som styr avgiften, till exempel arean för den aktuella åtgärden och hur mycket granskning som sker i ärendet. Den exakta avgiften kan anges först efter ärendets prövning. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

E-faktura
Vill du ha elektronisk faktura måste du först anmäla detta via denna e-tjänst.

Taxa 2023

Avgifter för bygglov, nybyggnadskarta och utstakning av fyra hörn. Bygger på 2023 års prisbasbelopp 52 500 (vid varje årsskifte räknas taxan om). 
Observera att dessa avgifter gäller planenliga åtgärder. 

Avgifter som tillkommer

Enligt plan- och bygglagen ska alla beslut om lov kungöras i Post- och inrikes tidning, för det tillkommer en avgift på ca 400 kr. Om åtgärden strider mot gällande detaljplan tillkommer avgifter för grannehörande och prövning av liten avvikelse. Andra avgifter som kan tillkomma är om det behövs ytterligare arbetsplatsbesök eller prövning av strandskyddsdispens.

Anläggningsavgift VA-tjänster

Fastigheter inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp debiteras anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa. Observera att en avgift för tillkommande bruttoarea tas ut (gäller ej småhusfastighet) även om inga nya VA-anslutningar görs.
Kontakta Skövde VA om du vill ha ett kostnadsunderlag för ditt projekt.

Avgift för återtagande av en ansökan

Om du av någon anledning inte längre vill ha din ansökan prövad kan du återkalla din ansökan. Vi tar då ut en timavgift för det arbete vi har lagt ned på registrering och eventuell övrig administration. Om vi har börjat handlägga din ansökan tar vi ut 25 procent av normal bygglovavgift.

Avgift för avslag

Vid ett avslag i bygglovsnämnden utgår full bygglovavgift (exkl. avgift för starbesked) alternativt tidsersättning.

Avgifter från andra enheter

Avgifter för utstakning/lägeskontroll, nybyggnadskarta och VA-avgift tillkommer. Planavgift tillkommer i vissa fall om detaljplanen är från 1987 eller senare.