Ekonomibyggnader

    En ekonomibyggnad är inte en byggnad för boende, utan som tillhör jordbruk, skogsbruk eller liknande.

En förutsättning för att bygga en ekonomibyggnad utan krav på bygglov är att:

 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Här kan du se om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område.

Det bedrivs ett aktivt jordbruk på fastigheten.

Att ekonomibyggnaden är till för jordbrukets behov.

Exempel på ekonomibyggnader är magasin, ladugård och garage för jordbruksmaskiner.

Det är bara anläggningar som direkt behövs för lantbruket som är bygglovsbefriade. Däremot är självständiga förädlingsindustrier, till exempel mejerier, slakterier, konserveringsfabriker, sågverk eller bryggerier, bygglovspliktiga.

Ridhus och häststallar

Vi får ofta frågan om ridhus och häststall är bygglovsbefriade, men det är de oftast inte. I de allra flesta fall behövs bygglov. För att pröva ditt fall, rekommenderar vi att du ansöker om ett förhandsbesked om du går i tankar att bygga ridhus eller häststall på din fastighet.

Till E-tjänst för förhandsbesked

Förprövning hos länsstyrelsen

Om du ska bygga ett stall för djur, oavsett om det kräver bygglov eller inte, så kan du behöva ansöka om förprövning hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen granskar din planerade byggnation för att se om den uppfyller kraven på djurskydd och djurhållning. 

Datum