Marklov

    Inom ett område med detaljplan behövs det oftast marklov för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser. Det går inte att säga exakt vad en avsevärd ändring är, men många kommuner bedömer att gränsen går vid en halvmeter.

 Läs mer på boverket

Skälen till att marklov behövs är framförallt att omgivningen kan påverkas av att höjdläget på marken förändras. I vissa fall är det uppenbart att även uppfyllnader av till exempel vallar påverkar miljön på ett sätt att vi alla påverkas i vår upplevelse av exempelvis stadsbilden.
 
Marklov krävs också om man ämnar fälla träd eller plantera skog om sådant krav finns i gällande detaljplan.
 

För marklov gäller

  • Åtgärden får inte bryta mot detaljplanen, alternativt bara innebära en liten avvikelse
  • Den ska stämma överens med detaljplanens syfte
  • Man får inte förhindra eller försvåra möjligheten att bebygga området
  • Åtgärden får inte innebära olägenheter eller försvåra för vissa anläggningar, till exempel flygplatser, försvarsanläggningar och kärnreaktorer
  • Den får inte orsaka störningar eller betydande olägenheter för omgivningen

 

Dessutom ska områdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg ska göras varsamt så att områdets karaktärsdrag respekteras och tas tillvara.

Datum