Plank, pergola och mur

Enligt Plan- och Bygglagen krävs bygglov för uppförande av murar och plank. Lagen ger inga exakta beskrivningar av begreppen staket, murar eller plank.

Observera att varken bygglovsfriade eller lovpliktiga åtgärder får hindra sikt i korsningar eller vid utfarter från fastigheter. Minst 10 m från korsning/tomthörn och 2,5 vid utfart från tomt.

Siktförhållanden - att tänka på när det gäller trafiksäkerhet

Du som fastighetsägare har ansvar för att sikten vid din utfart är god. Har du dessutom hörntomt mot gata eller mot gång- och cykelväg får du anpassa din mur, ditt plank eller din häck till gällande bestämmelser.

Inom sikttriangeln kan plank, murar och häckar inte ha en högre höjd än 80 cm. Detta markeras särskilt på situationsplanen vid ett bygglov.

Trygghetsaspekt

Murar och plank som avskärmar mot gator och cykel- och gångvägar kan skapa ökad känsla av otrygghet för dem som färdas där. Det är viktigt att försöka undvika att hela kvarter och områden blir inhägnade. Höjden på murar och plank har viss betydelse för funktionen, men framför allt för utseendet.

Åtgärder som inte kräver bygglov

Staket
Ett staket får vara max 1,1 meter högt om det är genomsiktligt till minst 50 procent. Staket är en avskärmande, lätt konstruktion i trä, smide eller liknande. Stolpar får sticka upp över staketsektionen.

Plank

Plank är en avskärmande, tät och lätt konstruktion. Plank får sättas upp i anslutning till uteplats. Det får då vara 1,8 meter högt och sträcka sig 3,6 meter ut från huset. Dock inte närmare gräns än 4,5 meter.

Mur
En mur får vara högst 0,5 meter hög. En mur är en tät, tung konstruktion, oftast utförd i natursten eller murblock.                      

Spaljé, pergola
Trädgårdsinredning som spaljéer och pergolor med mera är genomsiktliga inhägnader i trä, stål eller liknande material. Dessa ska ha minst 70 procent genomsiktlighet. Högre eller tätare staket, murar, plank än vad som anges ovan kräver bygglov.

Övrigt
Gunnebostängsel får sättas upp utan lov oavsett höjd. Glas eller plexiglas räknas som tätt och likställs med plank.

Måttregler

Höjden på staket, murar och plank räknas från den befintliga marknivån till staketets högsta punkt. Detta gäller även om man till exempel bygger staket ovanpå en mur.

Andelen luft i staketet beräknas på varje del av staketets yta. Det går exempelvis inte att montera en överliggare på hög höjd eller lämna en större öppning i förhållande till resten av staketet i syfte att bygga tätare på andra delar.

Datum