Pool och bassänger

    Beroende på hur du vill att det ska se ut runt din pool, så kan du behöva ansöka om bygglov eller marklov. 

Om du behöver schakta eller fylla på jord så att markens höjdläge ändras mer än 0,5 meter behöver du söka marklov.

Det är dock inte lovpliktigt att gräva för själva nedsänkningen av poolen.

Om poolen förses med tak kan du behöva bygglov, en bedömning behöver göras i varje enskilt fall.

Om du vill sätta upp ett plank eller en mur runt poolen kan du behöva söka bygglov

Mer om att anlägga en pool på Boverkets webbplats

Barn och vatten

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats kan du läsa mer om barn och vattensäkerhet.

MSBs webbplats

Datum