Rivningslov

Inom detaljplanelagt område behöver du oftast rivningslov för att riva byggnad eller delar av byggnad. För områden med områdesbestämmelser kan kommunen bestämma att rivningslov krävs.

Utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser kan det istället krävas en anmälan för vissa åtgärder. 
Kontakta oss om du är osäker på om den åtgärd du planerar kräver rivningslov eller en rivningsanmälan. 

Rivningsarbeten som kräver lov eller anmälan får inte påbörjas innan bygglovsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett starbesked krävs ett förslag till kontrollplan.  I kontrollplanen ska det bland annat framgå vilket avfall som åtgärden ger upphov till och hur avfallet ska tas omhand, särskilt hur man avser möjliggöra materialåtervinning samt hantering av farliga ämnen. Kontrollplanen skall också ge uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas

Läs mer på boverket

Här hittar du e-tjänsten för rivningslov.

Handlingar som ska bifogas ansökan/anmälan rivningslov

  • Förslag till kontrollplan
  • Kartutdrag som visar vilken/vilka byggnader som ska rivas. Du kan själv göra kartutdrag (pdf) i fastighetskartan
  • I vissa fall behövs även fasadritning och foton

 

Datum