Solceller, solfångare och solpaneler

    Solfångare och solcellspaneler kräver i vissa fall bygglov.

Det finns undantag från krav på bygglov för solfångare och solcellspaneler som placeras utanpå en byggnads tak eller fasad. Observera att lättnaderna inte gäller inom särskilda områden, så som utpekad värdefull kulturmiljö och riksintresse för försvaret. Det kan också finnas utökad lovplikt i detaljplanen.

Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov men det finns undantag som du behöver ha koll på. Det kan finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser för ditt område.

Du kan behöva bygglov för solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken, beroende på hur hög anläggningen kan tänkas bli.

 

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

* De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

* De ska följa byggnadens form.

* De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

* De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

* Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan den kräva anmälan.

 

Kontakta oss för att få veta om dina solfångare och solcellspaneler kräver bygglov eller om din fastighet ligger inom ett särskilt värdefullt område eller riksintresse för totalförsvaret. Skriv din fråga till bygglovenheten via vår e-tjänst: Fråga om bygglov/anmälan (siriusit.net)

    Mer om solpaneler på Boverkets webbplats

Mer om solpaneler på Boverkets webbplats

 

Hos Energimyndigheten finns mer information om förnybar energi.

Energimyndighetens webbplats 
Energimyndighetens webbplats

Datum