Solpaneler

Solpaneler

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov. Utanför detaljplan krävs normalt inte bygglov men det finns undantag som du behöver ha koll på som när det finns en utökad lovplikt i bestämmelserna för ditt område.

Det finns lättnader för solceller som placeras på tak eller fasad på en byggnad. Observera att lättnaderna inte gäller inom särskilda områden.

Du behöver inte bygglov för solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken.

Undantag från krav på bygglov för solfångare och solcellspaneler.

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller för alla typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.

De ska följa byggnadens form.

De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

 

Även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan den kräva anmälan.

Mer om solpaneler på Boverkets webbplats

Hos Energimyndigheten finns mer information om förnybar energi. 

Energimyndighetens webbplats

Datum