Krav på handlingar för startbesked

Generellt för alla ritningar:

Ritningarna ska vara fackmannamässiga gjorda så att alla kan förstå vad du vill göra. Läs mer och se exempel på flera olika fackmannamässiga ritningar under Exempelritningar.

Ritningarna kan skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post, samhallsbyggnad@skovde.se

Vänligen kontrollera att ritningarna är skal riktiga. 

Ritningar och handlingar:

  • Förslag till kontrollplan.
  • Konstruktionsritning (eller konstruktions- och hållfastighetsbeskrivning för enklare åtgärder som garage och eldstäder).
  • Rivningsplan (endast om man misstänker att det finns farliga ämnen och material som uppkommer vid rivning, till exempel asbest, bly, kvicksilver eller PCB).
  • Uttalande från skyddsombud eller arbetstagarrepresentant (gäller endast för verksamhet med anställd personal).
  • Skyddsrumsbesked vid nybyggnad eller omfattande ändring av byggnad, speciellt om källare berörs. Detta gäller inte enbostadshus.
  • Vid nybyggnad av en- och tvåbostadshus krävs det oftast färdigställandeskydd. Det krävs också vid tillbyggnad eller anmälningspliktig åtgärd om det finns behov av ett sådant skydd.
  • Bevis om att gatukostnadsersättning är betald om det finns krav på detta vid ny- och tillbyggnad på privatägd mark.
  • Geoteknisk utredning (gäller endast större byggnader än en- och tvåbostadshus).
  • VA- och ventilationsritningar och brandskyddsbeskrivning (gäller endast större byggnader än en- och tvåbostadshus samt normala och stora verksamheter).
  • Redovisning av ljudåtgärder (gäller särskilt vid verksamheter).

 

Om projektet behövt anmälan (inte bygglov) behövs dessutom en planritning i skala 1:100 där åtgärden är markerad.

Exempelritningar

Datum