Kontrollplan

 

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen.
 
Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll, genom förstärkt egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om:

Vilken kontroll som ska ske i det aktuella projektet.

Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till bygglovsenheten.

Vilka anmälningar som ska göras.

Tidpunkter för eventuella etapper i arbetet.

För enklare projekt ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. På så sätt kan man få ett snabbt startbesked. 

Exempel på enkla åtgärder:

Små ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- och tillbyggnader upp till 15 kvm t.ex. inglasning av altan, växthus, kolonistugor, garage eller bastu, takkupor och balkonger.

Små ändringar i flerbostadshus eller verksamheter: exempelvis ny- och tillbyggnader upp till 20 kvm, enstaka inglasning av balkong, återvinningsstationer, skärmtak(regnskydd), eldstad eller rökkanal.

Byte av färg eller andra ärenden som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är  en kulturhistorisk värdefull byggnad.

Skyltar.

Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall.

Markåtgärder, större än +/- 0.5 m.

 För projekt som inte listats under "enkla åtgärder" ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet. För att samrådet ska ha så hög kvalitet som möjligt vill vi gärna att materialet kommer in fem arbetsdagar i förväg, så att handläggaren hinner läsa in sig.
Beslut om kontrollplan fattas av handläggaren i samband med det tekniska samrådet, eller i samband med bygglovbeslutet för enkla åtgärder.

Länk till förslag på kontrollplaner

Datum