Planer under utställning och planer under arbete i en 3D-miljö

Här kan du hålla dig uppdaterad angående detaljplaner som är under arbete och de detaljplaner som är öppna för synpunkter i samråd- respektive granskningsskedet.

Kommunen har ansvaret att planera för mark och  vattenområden. En planering som syftar till hur kommunen ska utvecklas och hur mark och  vatten ska användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Länkarna till 3D-kartorna fungerar bäst i webbläsarna Chrome och Firefox.

Processpil som visar de olika skedena i en detaljplan.

Detaljplan för Timmersdala 1:16 m.fl

Detaljplan för Timmersdala 1:16 m.fl

Detaljplanen finns  utställd för samråd från 31  juli 2018 till 20 augusti 2018.

Ett öppet samrådsmöte där förslaget till detaljplan presenteras hålls onsdagen den 8 augusti kl 18:00 i Tymers IF föreningslokal, Larmgatan 3 i Timmersdala.

Planens syfte är att skapa förutsättningar för byggnation av bostäder i form av friliggande villor, radhus, grupphus eller flerbostadshus i högst två plan.

Planförslaget följer intentionerna med ÖP 2015, där det står att den nuvarande tätortsstrukturen ska bibehållas. Det står ochså att Timmersdala bör ges förutsättningar att bibehålla och utveckla nuvarande servicenivåer.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format.

Detaljplan för Ekedal norra

Detaljplan för Ekedal norra. 

Detaljplanen finns utställd för granskning från 20 augusti 2018 till 17 september 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering av ca 180 lägenheter. 

De synpunkter som tidigare framförts har behandlats av Sektor samhällsbyggnad i samrådsredoförelse upprättad 2018-08-14. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig vid utställningen av planförslaget.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format.

Detaljplan för Billingehus 1

Detaljplan för Billingehus 1

Detaljplanen finns  utställd för granskning från 4  juli 2018 till 27 augusti 2018.

Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintlig konferens‐ och hotellverksamhet vid Billingehus i Skövde, samt att säkerställa att befintlig bebyggelse blir planenlig. Planförslaget är förenligt med Skövde kommuns översiktsplan ÖP 20125.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga granskningshandlingar i PDF-format.

Detaljplan för Billingehus 2 m.fl.

Detaljplan för Billingehus 2 m.fl.

Detaljplanen finns  utställd för granskning från 4  juli 2018 till 27 augusti 2018.

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling och utbyggnad av befintliga fritidsanläggningar och kompletterande byggnation för frilufts‐ och idrottsändamål.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga granskningshandlingar i PDF-format.

Detaljplan för Soldaten 4

Detaljplan för Soldaten 4.

Detaljplan har varit  utställd för granskning från 11 juni 2018 till 1 juli 2018.

Beräknat antagandebeslut i Kommunstyrelsen 1 oktober 2018.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse med centrumändamål i markplan.

Synpunkter med kommentarer från granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga granskningshandlingar i PDF-format.

Detaljplan för kv Kurorten

Detaljplan för kv Kurorten. 

Detaljplanen har varit utställd för granskning från 14 maj 2018 till 4 juni 2018.

Beräknat antagandebeslut i Kommunstyrelsen 3 september 2018.

Planens syfte är att möjliggöra studentbostäder i anslutning till befintlig bebyggelse i kv.
Kurorten 1 och Kurorten 3. Hänsyn ska tas till befintliga värden i Boulognerparken samt
möjligheter till en eventuell förlängning av tuben till och från resecentrum.
Planförslaget avviker inte från ÖP2025 Skövde kommuns översiktsplan.

De synpunkter som inkommit under granskningen redovisas och bemöts i nedan granskningsutlåtande. Nedan återfinns även efter granskningen framtagna utredningar.

Granskningsutlåtande kv Kurorten - Studentbostäder 180814
Bilaga C1 - Vibrationsmätning kv Kurorten Cowi AB 2018-07-05
Bilaga L - Luftutredning kv. Kurorten, vers 2_ÅF Infrastruktur AB 2018-06-29
Bilaga M - Mätning av buller Kurorten Skövde 2018-08-07

 

Se en 3D-karta över området.

Samtliga granskningshandlingar i PDF-format.

 Detaljplan för Mossagården och kv Städet

Detaljplan för Mossagården och kv Städet

Detaljplanen har varit utställd för samråd från 14 maj 2018 till 11 juni 2018.

Beräknat granskningsbeslut i Kommunstyrelsen 1 oktober 2018.

Planens syfte är att skapa förutsättningar för att uppföra ca 250 bostäder i flerbostadshus, en förskola med 6 avdelningar och en ny stadsdelspark.

Synpunkter och eventuella justeringar från samrådet kommer att redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse som biläggs planhandlingarna vid granskningen.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format