Planer under utställning och planer under arbete i en 3D-miljö

Här kan du hålla dig uppdaterad angående detaljplaner som är under arbete och de detaljplaner som är öppna för synpunkter i samråd- respektive granskningsskedet.

Kommunen har ansvaret att planera för mark och  vattenområden. En planering som syftar till hur kommunen ska utvecklas och hur mark och  vatten ska användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Länkarna till 3D-kartorna fungerar bäst i webbläsarna Chrome och Firefox.

Processpil som visar de olika skedena i en detaljplan.

Detaljplan för Billingehus 1

Detaljplan för Billingehus 1

Detaljplan finns utställd för samråd från 12 mars 2018 till 8 april 2018.

Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av befintlig konferens‐ och hotellverksamhet vid Billingehus i Skövde, samt att säkerställa att befintlig bebyggelse blir planenlig.

Ett öppet samrådsmöte där förslaget till detaljplan presenteras hålls tisdagen den 27 mars kl 18:00 i Skövde stadshus.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga planhandlingar i PDF-format.

Detaljplan för Billingehus 2 m.fl.

Detaljplan för Billingehus 2 m.fl.

Detaljplan finns utställd för samråd från 12 mars 2018 till 10 april 2018.

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling och utbyggnad av befintliga fritidsanläggningar och kompletterande byggnation för frilufts‐ och idrottsändamål.

Ett öppet samrådsmöte där förslaget till detaljplan presenteras hålls torsdagen den 22 mars kl 18:15 i Skövde stadshus.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga planhandlingar i PDF-format.

Detaljplan för Ekedal norra

Detaljplan för Ekedal norra. 

Detaljplan finns utställd för samråd från 12 februari 2018 till 12 mars 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering av ca 180 lägenheter. 

Ett öppet samrådsmöte där förslaget till detaljplan presenteras hålls torsdagen den 22 februari kl 18:00 i Skövde stadshus, KS-salen i entréplanet.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga planhandlingar i PDF-format.

Detaljplan för Soldaten 4

Detaljplan för Soldaten 4.

Detaljplan finns utställd för samråd från 12 februari 2018 till 12 mars 2018.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse med centrumändamål i markplan.

Ett öppet samrådsmöte där förslaget till detaljplan presenteras hålls onsdagen den 21 februari kl 17:00 i Skövde stadshus, KS-salen i entréplanet.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga planhandlingar i PDF-format.

Detaljplan för Trädgårdsstaden, etapp 3

Detaljplan för Trädgårdsstaden, etapp 3

Detaljplanen har varit utställd för granskning 18 december 2017 - 22 januari 2018

Syftet med detaljplanen är att med den klassiska trädgårdsstaden som förebild skapa förutsättningar för byggande av mellan 400-500 bostäder samt förskola inom den tredje etappen av Trädgårdsstaden i Skövde.

Synpunkter med kommentarer från granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande.

Beräknat antagandebeslut  KS 2018-03-05.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga granskningshandlingar i PDF-format.

 Detaljplan för Lundenskolan

Detaljplan för Lundenskolan

Detaljplanen har varit utställd för granskning 18 december 2017 -  22 januari 2018

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av Lundenskolan.

Synpunkter med kommentarer från granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande.

Beräknat antagandebeslut  KS 2018-03-05.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga granskningshandlingar i PDF-format.

 Detaljplan för Köpmannen 3

Detaljplan för Köpmannen 3

Detaljplanen har varit utställd för granskning 18 december 2017 -  22 januari 2018.

Syftet med detaljplanen är att utöka handelsytan inom fastigheten och skapa nya tillfarter till handelskvarter samt föreslå justeringar av angränsande allmänplatsmark.

Synpunkter med kommentarer från granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande.

Beräknat antagandebeslut KS 2018-03-05.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga granskningshandlingar i PDF-format

 Detaljplan för kv. Runskriften (Kavelbro)

Detaljplan för kv. Runskriften (Kavelbro)

Detaljplanen har varit utställd för granskning 22 januari 2018 - 12 februari 2018

Planens syfte är att möjliggöra för tillägg till delar av Gymnasium Skövde Kavelbros skolverksamhet.
Planens huvuddrag är att byggprogrammet behöver utöka sin byggård utomhus samt att Kavelbrohallen behöver en tillbyggnad med ytterligare en hall med en fullstor spelplan.

Synpunkter med kommentarer från granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande.

Beräknat antagandebeslut KS 2018-04-11

Se en 3D-karta över området.

Samtliga granskningshandlingar i PDF-format

Detaljplan för kv Kurorten

Detaljplan för kv Kurorten. 

Detaljplan har varit utställd för samråd från 22 januari 2018 till 12 februari 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra studentbostäder i anslutning till befintlig bebyggelse i kv. Kurorten 1 och Kurorten 3. Hänsyn ska tas till befintliga värden i Boulognerparken samt möjligheter till en eventuell förlängning av tuben till och från resecentrum.

Synpunkter och eventuella justeringar från samrådet kommer att redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse som biläggs planhandlingarna vid granskningen.

Beräknat granskningsbeslut KS 2018-04-11.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga planhandlingar i PDF-format.

 Detaljplan för Mossagården och kv Städet

Uppdrag 

Sektor samhällsbyggnad fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 7 mars 2016.

Kommunstyrlesens arbetsutskott gav sektor samhälssbyggnad i uppdrag att påbörja planarbetet. Arbetet med detaljplanen har påbörjats. När planförslaget är färdigt skickas det på samråd till berörda.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att uppföra ca 200 bostäder i flerbostadshus, en förskola med 5-6 avdelningar samt en ny stadsdelspark.

Se en 3D-karta över området.

 Detaljplan för del av kv Ekoxen för Hälsans hus

Detaljplan för del av kv Ekoxen för Hälsans hus

Uppdrag 

Sektor samhällsbyggnad fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 november 2015.

Detaljplaneprocessen börjar med att kommunstyrlesen ger sektor samhälssbyggnad i uppdrag att påbörja planarbetet. Arbetet med detaljplanen har påbörjats. När planförslaget är färdigt skickas det på samråd till berörda.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett uppförande av Hälsans hus i centrum av Södra Ryd. Byggnaden ska innehålla vårdcentral, tandläkare, familjecentral, ett mindre resecentrum samt handel.

Se en 3D-karta över området.