Köp boken Skövde kulturmiljöer

Trakten kring Skövde är en gammal kulturbygd med rik och spännande historia. I landskapet avtecknar sig spåren av mångtusenårig mänsklig aktivitet.

För att sprida kunskapen om detta har kulturmiljöunderlaget bearbetats till boken Skövde kulturmiljöer. Boken passar väldigt bra som gåva till alla som någon gång har berörts av vår stad.

Köp boken här

 

Boken Skövde kulturmiljöer kostar 290 kr.

Varför en bok om kulturmiljöer?

Trakten kring Skövde är en gammal kulturbygd med rik och spännande historia. I landskapet avtecknar sig spåren av mångtusenårig mänsklig aktivitet, allt ifrån lämningar efter de första invånarna, via medeltidens och efterföljande seklers kyrkobyggen och bybildningar, till vår tids samhällsbygge med vägar, tätorter och industrier.

Från förhistorisk tid finns lämningar som Askeberga skeppssättning och den imponerande Kung Ranes hög. Medeltiden finns representerat i form av flera välbevarade kyrkomiljöer, exempelvis Forsby, Våmb, Norra Kyrketorp, Berg och Edåsa. Herrgårdar, bondbyar och torpmiljöer visar på jordbrukets stora betydelse. Kommunens mindre tätorter har olika ursprung, men har i flera fall vuxit fram som stationssamhällen då järnvägen började dras fram under 1800-talets andra halva.

Ny teknik, nya möjligheter

Även Skövde stad har järnvägen att tacka för den utveckling som staden gått igenom. Järnvägen gav förutsättningar för den industriella utvecklingen och de militära garnisonernas etablering, som i sin tur resulterat i den stadsbebyggelse och olika tiders stadsplanering som vi ser idag med den ståtliga stenstaden, efterkrigstiden bostadsbebyggelse och modernismens mångsidiga kulturmiljöer.

Industrisamhällets historia avtecknar sig i miljöer som Horns tegelbruk och textilindustrin i Tidan, men även i form av områden med fritidshus och kolonistugor samt folkrörelseanknutna byggnader och anläggningar.

Hållbart även i framtiden

Sammantaget utgör allt detta en viktig del av Skövdes kulturarv, det som skapar förutsättningar för en god livsmiljö och utgör grund för kommuninvånarnas identitet. Det övergripande målet med samhällsplaneringen är hållbar utveckling, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt. Vårt kulturarv utgör en grundläggande resurs i samhällsutvecklingen, men är med sina traditioner, historia och särpräglade miljöer dessutom en oslagbar resurs i kommunens utveckling och profilering för platsutveckling, näringsliv och turism.

År 2009 påbörjades därför arbetet med att identifiera de värden som finns i kommunens kulturmiljö och ta fram ett kulturmiljöunderlag för Skövde kommun. Arbetet har bedrivits i tre etapper av Västarvets antikvarier Erik Holmström och Ulf Larsson i samverkan med uppdragsgivaren Skövde kommun och flera av kommunens hembygdsföreningar. Den inledande etappen, som omfattade centralorten, följdes av en etapp där kommunens nio mindre tätorter inventerades 2010–11. Den sista etappen omfattade landsbygden, och färdigställdes 2015. Totalt har 154 kulturmiljöer uppmärksammats, fördelat på 42 stycken i centralorten, 46 stycken i de nio mindre tätorterna och 66 stycken på landsbygden.

Boken

För att sprida kunskapen om de det stora antalet kulturhistoriskt värdefulla miljöer som finns i Skövde kommun har materialet bearbetats till boken Skövde kulturmiljöer av Kristian Jonsson och Anders Frid, under ledning av Marie Odenbring Widmark vid Västarvet. I arbetet har även Skövde kommun medverkat genom Claes Clausen, Emma Malmrot och Thomas Carlquist. Våren 2018 lämnade boken tryckpressarna.