Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Trafikplats Aspö

Gator, torg och parkering

Vi byggde en ny cirkulationsplats samt en gång- och cykelbro över den trafikerade Vadsbovägen. Den nya trafikplatsen var körbar innan årsskiftet 2016-2017. Från januari 2017 byggdes bron, utsmyckningar i rondellen, belysning sattes upp samt träd planterades. Arbetet var helt klart i juni 2017.

Vad var syftet med ombyggnaden?

Projektet, som är en del av utvecklingen av Aspö, har förbättrat trafiksituationen på Vadsbovägen i och med att Skövde växer. Vi byggde en cirkulationsplats samt en gång- och cykelbro över Vadsboleden vid Aspö för att bemöta den ständigt ökande trafiken på Vadsboleden och underlätta framkomligheten för de fotgängare, cyklister och bilister som dagligen rör sig här.

Det kunde tidigare vara svårt att ta sig ut på Vadsboleden. Cirkulationsplatsen byggdes för att skapa smidigare påfart och öka framkomligheten. Den fick två genomgående körfält och är utsmyckad med liknande kalkstensmurar som finns i Badhusrondellen och Lillegårdsrondellen.

Gång- och cykelbron har gjort det säkrare för dig som korsar Vadsbovägen och stråken binds nu samman på ett bättre sätt. Den går från den gamla allén i Aspö-området och ansluter ner på Rydsstigen. Vi har även byggt två nya busshållplatser utmed leden för att förbättra för dig som åker kollektivt. 

Entreprenör var Holst Entreprenad AB.