Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

4. Beslut

Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan.

Beslutet fattas inom tio veckor från att ansökan är komplett. Om vi har begärt kompletteringar och inte fått in dem, kommer vi tvingas avvisa ansökan.

Bevilja eller avslå

Det är Byggnadsnämndens delegationsordning som styr vilka beslut som tas av stadsarkitekt, handläggare och vad som tas av politikerna i Byggnadsnämnden. Om bygglovsärendet ska till Byggnadsnämnden förlängs processen mellan tre till sex veckor för att handläggaren ska skriva ett särskilt förslag till beslut, ledamöterna i nämnden ska sätta sig in i ärendena och det ska anpassas till sammanträdesdatumen som är ca en gång per månad.

Beslutet om bygglov annonseras

Bygglov beslutade enligt nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900) annonseras i Post och inrikestidningar och skickas till kända sakägare (berörda personer). Om ingen har överklagat inom fyra veckor, vinner beslutet laga kraft. Det är bra att invänta tiden om du inte vill bygga på egen risk.

Faktura

Faktura för bygglovet skickas efter beslutet. Även avslag och avvisade ansökningar kostar. Att återta en ansökan innan beslut kostar ingenting. Se taxan för exakta prisuppgifter.