Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

3. Ansökan behandlas

När ansökan kommit in till bygglovenheten händer detta:

Bekräftelsebrev

Inom en vecka får du ett brev från oss med information om diarienummer för ditt ärende (diarienummer fungerar som ett kundnummer för din ansökan) och med eventuella kompletteringar som måste göras innan ansökan kan gå vidare för handläggning. Om du inte är fastighetsägare, kommer denne också meddelas att en bygglovansökan kommit in.

Kompletta handlingar

Handläggaren får ansökan inom tio dagar. Handläggaren bedömer först om ansökan är komplett (det vill säga innehåller alla handlingar som behövs) och om handlingarna är fackmannamässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer handläggaren att kontakta dig.

Granskning av ansökan

Handläggaren granskar ansökan när den är komplett och ett svar skickas till dig inom 10 veckor. Granskningen innebär en kontroll om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen. Om bestämmelserna och/eller kraven på utformningen inte uppfylls, kommer handläggaren att kontakta dig.

Yttranden från andra

Vid vissa ansökningar behövs att andra berörda sakägare (exempelvis grannar) yttrar sig. Även andra inom kommunen till exempel Miljösamverkan östra Skaraborg. I vissa fall är inte alla berörda kända. För att även nå ut till dem när det behövs, kungörs (meddelas) ansökan via lokala dagspressen. Ytterligare yttranden betyder alltså att personer som berörs av bygglovet ska få möjlighet att framföra sina synpunkter. Om något av detta behöver göras förlängs processen.