Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan (NBK) är underlag för situationsplanen vid bygglovansökan och visar hur fastigheten får bebyggas. Kartan kan levereras både digitalt och analogt.

Nybyggnadskartan innehåller:

  • Baskarteutdrag – fastighetsgränser med fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar och infarter
  • Detaljplaneredovisning – visar hur marken får användas
  • Gatuhöjder vid anslutning till allmän gata (Normal karta)
  • Anläggningstekniska uppgifter – anslutning till allmänna vatten och avloppsledningar (Normal karta)

Det finns två olika nybyggnadskartor

Normal karta:

Används vid all nybyggnad för bostäder, kontor, industri m.m. som behöver anslutning till gata eller VA-ledning. Kartan visar höjdkurvor och mark höjder m.m. Leveranstid upp till 4 veckor.

Förenklad karta:

Används vid tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad, garage förråd och tillbyggnader av bostadshus där VA-anslutningar inte behövs. Leveranstid upp till 2 veckor.

Beställ nybyggnadskarta via e-tjänst till höger

De handlingar som behövs i e-tjänsten är ett kartutdrag över området du vill bygga på. Du kan själv ta fram ett kartudrag via länken till höger "E-karta"

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för bygglov, bygganmälan, rivningslov, förhandsbesked, nybyggnadskartor, utstakning med mera enligt fastställd taxa.