Bild på ett hus som rivs

Rivningslov

Rivningslov behövs av likartade anledningar som när bygglov behövs. En rivning innebär en förändring av den miljö vi ser och upplever. I många fall innebär en rivning även att kulturhistoriska värden går förlorade.

Du måste ha rivningslov för att riva en hel eller delar av en byggnad inom planlagt område. Det gäller även utanför planlagt område, om det finns bestämmelser om detta i områdesbestämmelserna.
 
Rivningsarbeten får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. För att få ett starbesked krävs det ett förslag till kontrollplan. I Kontrollplanen ska det anges vilket material som vid rivningsåtgärden kan ge upphov till farligt avfall, bedömd mängd eller omfattning för varje avfallsslag samt var i byggnaden dessa material finns. Syftet med kontrollplanen är att rivningen ska ske på sådant sätt att olika material kan tas om hand var för sig.
 

Handlingar som ska bifogas Ansökan/Anmälan rivningslov:

Kontrollplan som visar bland annat uppgifter om farligt avall.
Kartutdrag som visar vilken/vilka byggnader som ska rivas. Du kan själv göra kartutdrag (pdf) i Fastighetskartan, se länkt till höger.
I vissa fall behövs även fasadritning och foton.