Startbesked

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har fattat beslut om startbesked.

Ett startbesked behövs för att få påbörja en byggnads-, rivnings- eller markåtgärd. För att få ett startbesked ska byggherren vid det tekniska samrådet kunna visa att åtgärden antas uppfylla  kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. Det kan också krävas en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem.

Byggnadsnämndens startbesked

I startbeskedet ska byggnadsnämnden

  • fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna,
  • bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, 
  • bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning,
  • bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslutet om slutbesked.

Byggnadsnämnden ska också i startbeskedet ge upplysningar om de krav som finns i annan lagstiftning.