Detta gäller för "Attefallshus"

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat Attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

I anslutning till en- och tvåbostadshus får du:

 1. Uppföra en ”komplementbyggnad” med max byggnadsarea på 30 kvm, med högsta tillåtna nockhöjd på 4 meter. Byggnaden kan i vissa fall inredas till bostad.
 2. Uppföra tillbyggnad/er, med en sammanlagd bruttoarea på max 15 kvm, på befintliga bostadshus.
 3. Inreda ytterligare en lägenhet i befintligt en- och tvåbostadshus.
 4. Bygga två mindre takkupor. Om huset redan har en takkupa får du bara bygga ytterligare en.

              Använd e-tjänsten för att Anmäla om Attefall

För punkt 1–3 behöver du inte bygglov, men du måste lämna in en bygganmälan. Tillsammans med anmälan ska minst följande handlingar lämnas in:

 • Tomtkarta, ritningar och teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan

För punkt 4 behöver du varken bygglov eller bygganmälan. Takkuporna får uppta högst halva takfallet och det får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen. En större takkupa kräver en bygganmälan.

Startbesked

Det är inte tillåtet att börja bygga innan bygganmälan har behandlats av byggnadsnämnden. För att kunna påbörja byggandet måste du ha fått startbesked.

Ytterligare villkor

Komplementbyggnad:

 • Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte berörd granne ger sitt medgivande
 • Det är inte möjligt att bygga närmare än 4,5 meter från detaljplanerad kommunägd mark.
 • Byggnaden ska uppfylla kraven i Boverkets Byggregler (BBR) beträffande tillgänglighet och lämplighet för sitt ändamål
 • Brandkraven i BBR ska uppfyllas
 • Byggnaden får inte placeras närmare järnväg än 30 meter
 • Byggnad utan bygglov får inte uppföras i historiskt-, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt värdefulla miljöer

Använd e-tjänsen för att Anmäla om Attefall

Tillbyggnad:

 • Tillbyggnaden får utföras i flera våningar. Bruttoarean fördelas då på antal våningar
 • Den får inte vara högre än huvudbyggnadens nock
 • Den får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte berörd granne ger sitt medgivande

Använd e-tjänsen för att Anmäla om Attefall

Inreda ytterligare en lägenhet: 

 • Åtgärden ska uppfylla kraven i Boverkets Byggregler (BBR) beträffande tillgänglighet och lämplighet för sitt ändamål
 • Brandkraven i BBR ska uppfyllas

Använd e-tjänsen för att Anmäla om Attefall

Slutbesked

Byggnadsnämnden ska pröva om åtgärden får en lämplig placering och utformning med hänsyn till landskapsbild, skydd mot brandspridning med mera. Byggnadsnämnden ska också pröva om kraven på de tekniska egenskaperna uppfylls.

Åtgärden får inte tas i anspråk/bruk innan byggnadsnämnden har lämnat ett slutbesked.

För tillstånd till att inreda bostäder gäller att de inte får uppföras inom försvarets influensområde/riksintresse för totalförsvaret.

Avgift för bygganmälan kommer att tas ut i enlighet med kommunens taxa.