Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Vad får man bygga utan bygglov?

I anslutning till småhus (en- och tvåbostadshus) får vissa åtgärder utföras utan bygglov.

  • Bygga uteplatser med mur eller plank som inte är högre än 1.8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3.6 meter ut från huset och inte närmare tomtgränsen än 4.5 meter.
  • Man får också bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte täcker en större area än 15.0 kvadratmeter. Skärmtaket får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4.5 meter.
  • I småhusets omedelbara närhet får man sätta upp fristående komplementbyggnader med sammanlagd byggnadsarea på högst 15 kvadratmeter (s.k. friggebodar). Den största höjden från mark till taknock får vara 3 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4.5 meter.  "Friggebodsrätten" begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot krävs tillstånd enligt Miljöbalken inom strandskyddsområde och enligt Väglagen om placeringen sker nära allmän väg. Kontakta Byggnadsnämnden för besked om vilka avstånd som gäller!

De grannar som berörs kan medge att mur/plank, skärmtak och friggebodar placeras  närmare tomtgräns än 4.5 meter och då krävs inte heller bygglov.

  • Utanför detaljplan och "sammanhållen bebyggelse" får man utan bygglov göra mindre tillbyggnader av småhus och komplementbyggnader. Man får också uppföra helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset. Det tillförda får dock inte dominera över det ursprungliga huset. Murar och plank i omedelbar närhet av småhuset kräver inte heller bygglov. Bygger man närmare tomtgränsen än 4.5 meter måste dock berörda grannar  godkänna det. Nekar grannarna får Byggnadsnämnden pröva åtgärden genom att man lämnar in en ansökan om bygglov.

"Sammanhållen bebyggelse" är bebyggelse på tomter som gränsar till eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Byggnadsnämnden kan upplysa om var kommunen anser att sammanhållen bebyggelse finns.