Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Varsamhet

Ändringar av befintliga byggnader ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Det gäller både invändiga och yttre ändringar och oavsett om bygglov krävs eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud att ändra men de ändringar som görs ska utgå från byggnadens förutsättningar.
 
Det är byggherren som har ansvaret för att även dessa krav blir uppfyllda. I samband med bygglovsansökan prövas bl.a. om varsamhetskraven tillgodosetts.
 
Byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
 
Byggnadsnämnden har särskilt utbildad personal som kan ge råd och tips.