Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår fortfarande i Västra Götaland. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till och med 2 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik och att fortsätta arbeta hemma.

Läs mer

Avgifter vid byggnation

Taxan är uppbyggd av flera faktorer som styr avgiften, till exempel arean för den aktuella åtgärden och hur mycket granskning som sker i ärendet. Den exakta avgiften kan anges först efter ärendets prövning. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

E-faktura
Vill du ha elektronisk faktura måste du först anmäla detta via denna e-tjänst.

Exempel på avgifter

Avgifter för bygglov, nybyggnadskarta och utstakning av fyra hörn. Bygger på 2015 års prisbasbelopp 44 500 (vid varje årskifte räknas taxan om). Observera att dessa avgifter gäller planenliga åtgärder. Som exempel har vi tagit fram några olika fall:

Nybyggnad

Nybyggnadskarta för nybyggnad, avgift 8 514 kr.

 • Nybyggnad, 0-49 kvm BTA+OPA, avgift ca 11 806 kr. Utstakning 4 541 kr
 • Nybyggnad, 50-129 kvm BTA+OPA, avgift ca 17 709 kr. Utstakning 10 217 kr
 • Nybyggnad, 130-199 kvm BTA+OPA, avgift ca 23 612 kr. Utstakning 10 217 kr
 • Nybyggnad, 200-299 kvm BTA+OPA, avgift ca 29 515 kr. Utstakning 11 920 kr

 

Tillbyggnad av huvudbyggnad

 • Tillbyggnad, 0-15 kvm BTA+OPA, avgift ca 4 087 kr
 • Tillbyggnad, 16-49 kvm BTA+OPA, avgift ca 7 265 kr
 • Tillbyggnad, 50-129 kvm BTA+OPA, avgift ca 15 325 kr

 

Övriga åtgärder

 • Inglasning av befintliga balkong 1-5 st, avgift ca 3 689 kr
 • Skärmtak på 15-30 kvm, avgift ca 2 838 kr
 • Inglasning av uterum till enbostadshus, avgift 2 384 kr
 • Nytt uterum se tillbyggnad
 • Nytt tak på enbostadshus, avgift 2 384 eller 4 768 kr
 • Mur eller plank vid enbostadshus, avgift ca 5 222 kr
 • Förhandsbesked, avgift ca 5 340 kr

 

Anmälan

 • Installation av eldstad då enbart anmälan krävs, avgift ca 1 419 kr

 

Anmälan enligt Attefall

 • Nybyggnad komplementbyggnad/-bostadshus, 0-30 kvm BYA avgift ca 4 087 kr
 • Tillbyggnad, 0-15 kvm BTA+OPA, avgift ca 2 554 kr

 

BTA = bruttoarea, area på samtliga våningsplan, inklusive källare och vind

OPA = öppenarea, öppna areor för vistelse eller förvaring, exempelvis carport och balkong

Avgifter som tillkommer

Enligt plan- och bygglagen ska alla beslut om lov kungöras i Post- och inrikestidning, för det tillkommer en avgift på ca 300 kr. Om åtgärden strider mot gällande detaljplan tillkommer avgifter för grannehörande och prövning av liten avvikelse. Andra avgifter som kan tillkomma är om det behövs ytterligare arbetsplatsbesök eller prövning av strandskyddsdispens.

Avgift för återtagande av en ansökan

Om du av någon anledning inte längre vill ha din ansökan prövad kan du återkalla din ansökan. Vi tar då ut en timavgift för det arbete vi har lagt ned på registrering och eventuell övrig administration. Om vi har börjat handlägga din ansökan tar vi ut 25 procent av normal bygglovavgift.

Avgift för avslag

Vid ett avslag i bygglovsnämnden utgår full bygglovavgift (exkl. avgift för starbesked) alternativt tidersättning.

Avgifter från andra enheter

Avgifter för utstakning/lägeskontroll, nybyggnadskarta och VA-avgift tillkommer. Planavgift tillkommer i vissa fall om detaljplanen är från 1987 eller senare.