Avgifter vid byggnation

Taxan är uppbyggd av flera faktorer som styr avgiften, till exempel arean för den aktuella åtgärden och hur mycket granskning som sker i ärendet. Den exakta avgiften kan anges först efter ärendets prövning. Avgiften tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Exempel på avgifter

Avgifter för bygglov, nybyggnadskarta och utstakning av fyra hörn. Bygger på 2015 års prisbasbelopp 44 500 (vid varje årskifte räknas taxan om). Observera att dessa avgifter gäller planenliga åtgärder. Som exempel har vi tagit fram några olika fall:

Nybyggnad

Nybyggnadskarta för nybyggnad, avgift 8010 kr.

 • Nybyggnad, 0-49 kvm BTA+OPA, avgift ca 11 400 kr. Utstakning 4 272 kr
 • Nybyggnad, 50-129 kvm BTA+OPA, avgift ca 16 500 kr. Utstakning 9 612 kr
 • Nybyggnad, 130-199 kvm BTA+OPA, avgift ca 22 000 kr. Utstakning 9 612 kr
 • Nybyggnad, 200-299 kvm BTA+OPA, avgift ca 27 500 kr. Utstakning 11 214 kr

 

Tillbyggnad av huvudbyggnad

 • Tillbyggnad, 0-15 kvm BTA+OPA, avgift ca 3 845 kr
 • Tillbyggnad, 16-49 kvm BTA+OPA, avgift ca 6 835 kr
 • Tillbyggnad, 50-129 kvm BTA+OPA, avgift ca 14 418 kr

 

Övriga åtgärder

 • Inglasning av balkong 1-5 stk, avgift ca 3 400 kr
 • Inglasning av balkong > 5 stk, avgift ca 6 942 kr
 • Skärmtak på 15-30 kvm, avgift ca 2 670 kr
 • Inglasat uterum till enbostadshus, avgift 3 471 kr
 • Nytt tak på enbostadshus, avgift 2 243 eller 4 486 kr
 • Mur eller plank vid enbostadshus, avgift ca 4 913 kr
 • Förhandsbesked, avgift ca 5 340 kr

 

Anmälan

 • Installation av eldstad då enbart anmälan krävs, avgift ca 1 335 kr

 

Anmälan enligt Attefall

 • Nybyggnad komplementbyggnad/-bostadshus, 0-25 kvm BYA avgift ca 3 200 kr
 • Tillbyggnad, 0-15 kvm BTA+OPA, avgift ca 2 500 kr

 

BTA = bruttoarea, area på samtliga våningsplan, inklusive källare och vind

OPA = öppenarea, öppna areor för vistelse eller förvaring, exempelvis carport och balkong

Avgifter som tillkommer

Enligt plan- och bygglagen ska alla beslut om lov kungöras i Post- och inrikestidning, för det tillkommer en avgift på ca 300 kr. Om åtgärden strider mot gällande detaljplan tillkommer avgifter för grannehörande och prövning av liten avvikelse. Andra avgifter som kan tillkomma är om det behövs ytterligare arbetsplatsbesök eller prövning av strandskyddsdispens.

Avgift för återtagande av en ansökan

Om du av någon anledning inte längre vill ha din ansökan prövad kan du återkalla din ansökan. Vi tar då ut en timavgift för det arbete vi har lagt ned på registrering och eventuell övrig administration. Om vi har börjat handlägga din ansökan tar vi ut 25 procent av normal bygglovavgift.

Avgift för avslag

Vid ett avslag i miljö- och bygglovsnämnden utgår full bygglovavgift (exkl. avgift för starbesked) alternativt tidersättning.

Avgifter från andra enheter

Avgifter för utstakning/lägeskontroll, nybyggnadskarta och VA-avgift tillkommer. Planavgift tillkommer i vissa fall om detaljplanen är från 1987 eller senare.