Skärpta lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 pågår är fortfarande hög och därför förlängs de skärpta rekommendationerna i regionen till och med 16 maj. Uppmaningen är bland annat att alltid bära munskydd i kollektivtrafik, handla ensam, fortsätta arbeta hemma och att hålla avstånd.

Läs mer

Bygglovsprocessen steg för steg

Förberedelser innan du ansöker om bygglov

Vad får du bygga?

Ta reda på om det finns en gällande detaljplan för området. Om platsen ligger inom detaljplanerat område finns det tydliga bestämmelser om vad som får byggas.

Du hittar detaljplanerna här. Sök efter din fastighet eller adress i kartan.

Detaljplanen beskriver:

 • Vad som får byggas på ett område.
 • Hur stora byggnaderna får vara (höjd och utbredning).
 • Ibland också hur byggnaderna ska se ut.

Om det inte finns en detaljplan vid nybyggnation kan du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov för att få veta om platsen är lämplig att bygga på. I dessa fall utgår vi bland annat från vad som står i kommunens översiktsplan.

Har du en fundering kring bygglov eller behöver hjälp med din bygglovsansökan?

Skicka in din fråga eller fundering till oss digitalt  via denna e-tjänst. Observera att du i denna e-tjänst inte ansöker om bygglov, utan enbart ställer en bygglovsrelaterad fråga. 

Du kan också använda någon av våra specifika e-tjänster som visar dig vad du behöver tänka på.

Du kan kontakta oss genom att ringa till kontaktcenter (0500-49 80 00) som hjälper dig med enklare frågor. 

 

 

Ansökan

Du ansöker om bygglov via vår e-tjänst. Där laddar du upp dina ritningar och handlingar som pdf-dokument, en pdf-fil per ritning/handling. Det finns olika e-tjänster beronde på vad du ska bygga.
Ansöker du med e-legitimation får du dina personuppgifter och vilken/vilka fastigheter du är lagfaren ägare på i Skövde kommun direkt i tjänsten.

För en effektivare och snabbare handläggning föredrar vi digitala handlingar och att kommunicera digitalt. Om du väljer att maila in din ansökan/anmälan med bifogade handlingar i pdf-format gör du det till samhallsbyggnad@skovde.se

Viktigt med kompletta handlingar!
Tänk på att ha ditt ärende komplett med alla handlingar som behövs från början. Då kan vi pröva ditt ärendet efter det är granskat.

Observera! Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga,  i PDF-format. OBS fotografera inte ritningarna. Ritningar ska innehålla ritningsnummer, datum och fastighetsbeteckning.  Skriver INTE personuppgifter på ritningarna (GDPR). För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början.

Handlingar som krävs i de flesta bygglov

 • Situationsplan skala 1:500
 • Planritning måttsatt skala 1:100
 • Fasadritning skala 1:100
 • Sektionsritning skala 1:100
 • Kontrollplan

 Exempelritningar

I ritningsarkivet kan det finnas ritningar på ditt hus

Nybyggnadskarta

I många fall vid nybyggnader eller byggande nära tomtgräns behövs även en särskild karta, en nybyggnadskarta, där byggnaden eller tillbyggnaden ritas in och måttsätts enligt ovan. Sektor samhällsbyggnad ger besked om när nybyggnadskarta behövs. Nybyggnadskarta beställs hos lantmäteriavdelning. Du kan också beställa nybyggnadskarta via vår e-tjänst.

 

Läs mer på Boverket.se

 

 

 

Handläggning

När du skickat in din ansökan/anmälan via e-tjänst får du ett automatiskt bekräfelse mail. 

När vi granskar din ansökan gör vi en prövning om de föreslagna åtgärderna stämmer överens med detaljplanens bestämmelser, om en sådan finns för fastigheten. Vi tar också hänsyn till utformningen och om projektet uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen.

Vi gör en prövning av byggnadens placering och utformning med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. I bygglovprocessen bedömer vi också byggnadens lämplighet för sitt ändamål, eventuella olägenheter för närboende, tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Om du ansöker om bygglov och ditt förslag följer detaljplanens bestämmelser, är väl utformat och uppfyller de tekniska krav som finns, så kan du få ett lov. Ett sådant kan beviljas utan att grannar behöver höras i processen.

Hur lång tid tar det?
Du ska få ett bygglovsbeslut inom 10 veckor från dess att ditt ärende bedöms vara komplett. I särskilda fall kan handläggningen förlängas med ytterligare 10 veckor. 

Vi kan behöva höra grannar och andra berörda
Om din ansökan inte stämmer överens med gällande detaljplan eller din fastighet ligger utanför detaljplanerat område kommer dina grannar att få möjlighet att komma med synpunkter. Underrättelsen sker oftast med brev, men om ett stort antal personer ska underrättas så kungörs ansökan på kommunens anslagstavla och i ortstidningen.

Vi kan även behöva höra vad andra myndigheter och remissinstanser har att säga innan vi beslutar i ärendet.

Om ditt förslag inte kan få bygglov, vad händer då?
Om du ansöker om bygglov och ditt förslag avviker för mycket från gällande krav och bestämmelser för att ansökan ska kunna godkännas, så kontaktar handläggaren dig. Du får då möjlighet att antingen revidera ditt förslag så att det bättre stämmer överens med bestämmelserna alternativt kan du dra tillbaka din ansökan

Beslut

När vi har prövat och utrett alla förutsättningar så fattas beslut. Beslutet meddelas dig oftast via mail. 

Kungörelse och överklagande
I samband med att du fått ett beslut skickat till dig får även dina grannar och andra berörda parter en upplysning om att ditt bygglov har beviljats.

Bygglovsbeslutet kungörs även i Post- och Inrikes Tidningar 

Vad innebär ett beslut om bygglov?

Ett "Beslut om bygglov" är en bekräftelse på att åtgärden du ansökt om är godkänd, men inte ett besked om att du får börja bygga. För det krävs också ett startbesked. För att ditt bygge ska gå så smidigt som möjligt, är det viktigt att du följer de krav som anges i beslutet.

Hur delges beviljade lov?

Beslutet om ett beviljat bygglov delges (meddelas) de personer som eventuellt haft invändningar. Personer som delges, kan överklaga beslutet inom tre veckor, från att de har fått ta del av beslutet. Den som delges signerar att den tagit del av beslutet. En underskrift vid delgivning innebär inte att åtgärden godkänns. Det är istället ett underlag som anger när besvärstiden (möjligheten att överklaga) påbörjas. Är det flera fastighetsägare på en fastighet måste alla skriva under.

De personer som inte delges, kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikestidningar.

Fastighetsägare, eventuell kontrollansvarig samt alla rågrannar, det vill säga de grannar vars fastighet angränsar mot den som lovet avser, informeras om beslutet. Se nedan.

Information om beviljade lov 

Är du en så kallad rågranne, alltså att din fastighet gränsar mot den fastighet som fått lovet, kommer du alltid att informeras om beslutet. Informationen kommer i form av ett brev. Hos kontaktcenter får du hjälp att ta del av bygglov och de ritningar som fastställts i samband med lovet.

Alla beslut debiteras

Du kommer att få en faktura från oss efter beslutet. Vi tar ut en avgift för alla beslut, även avslag. Om vi inte får in efterfrågade kompletteringar inom utsatt tid, avvisar vi din ansökan. Vi tar däremot inte ut någon avgift när ansökan återkallas i tidigt skede, utan först när ärendet har skickats till grannar, remitterats eller anmälts till Bygglovsnämnden. 

Tekniskt samråd

Det framgår av bygglovsbeslutet om ett tekniskt samråd ska hållas i ditt ärende och du kommer i så fall få en kallelse.

På samrådet ska byggherren och kontrollansvarig delta tillsammans med en byggnadsinspektör från byggnadsnämnden. Vi går igenom arbetets planering och organisation, byggherrens förslag till kontrollplan, behov av arbetsplatsbesök och eventuellt behov av färdigställandeskydd med mera.

Tekniskt samråd behöver oftast inte hållas i enkla ärenden, där det inte behövs någon kontrollansvarig.

Mer om tekniskt samråd på boverket.se

Läs mer om kontrollansvarig på boverket.se

Startbesked

Du får börja bygga först fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts och när du har fått ett startbesked.

I enklare ärenden får du ditt startbesked tillsammans med bygglovsbeslutet.

I komplexa ärenden eller större projekt får du först startbesked efter att du har lämnat in kompletteringar eller efter att vi har hållit ett tekniskt samråd.

Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked tas en byggsanktionsavgift ut eller så måste du återställa det som du har påbörjat.

Läs mer på boverket.se

Arbetsplatsbesök

Efter att ditt bygge varit igång en tid så kommer byggnadsinspektören från byggnadsnämnden ut och besöker byggarbetsplatsen. Antalet besök som ska göras bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöken ska kontrollansvarig alltid närvara, men det är även lämpligt att byggherren är med.

I enklare ärenden så krävs det inget arbetsplatsbesök.

Läs mer på boverket.se

Slutsamråd

I samband med att byggåtgärden färdigställs så ska ett slutsamråd hållas på byggarbetsplatsen. På slutsamrådet går vi bland annat igenom kontrollplanens genomförande, avvikelser från byggreglerna, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked.

I enklare ärenden behövs inget slutsamråd. Det framgår i så fall av startbeskedet.

Läs mer om slutsamråd på boverket.se

Slutbesked

Du får inte börja använda det du har byggt eller ändrat innan du har fått slutbesked.

Slutbesked får du när du visat att alla krav är uppfyllda enligt bygglovet, kontrollplanen och startbeskedet. Det framgår av ditt startbesked vad du behöver redovisa inför slutbesked.

Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked tas en byggsanktionsavgift ut.

Läs mer om slutbesked på boverket.se

Vill du överklaga bygglovsnämndens beslut? Så här gör du

Hur man överklagar
Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till bygglovsnämnden.  bygglovsnämnden skickar det vidare till Länsstyrelsen Västra Götaland, det är Länsstyrelsen som handlägger överklagandet.

Det går bra att skicka in överklagandet via mail till samhallsbyggnad@skovde.se

I ditt överklagande ska de här finnas med:

 • vilket beslut du överklagar, fastighetsbeteckning och ärendenummer
 • hur du vill att beslutet ska ändras
 • varför du tycker att beslutet ska ändras
 • adress, e-postadress och telefonnummer samt person- eller organisationsnummer
 • eventuella handlingar eller annat du anser stöder din uppfattning
 • om du har ett ombud som företräder dig, ska samma uppgifter lämnas för ombudet och en fullmakt bifogas.


Du kan även skicka det till:
Skövde kommun
Sektor samhällsbyggnad
541 83 SKÖVDE

Bygglovsnämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Bygglovsnämnden avgör om överklagandet kommit in i rätt tid och skickar det därefter till länsstyrelsen för prövning, om inte nämnden själv ändrar på det sätt som begärts.