Planer under utställning och planer under arbete i en 3D-miljö

Här kan du hålla dig uppdaterad angående planer som är under arbete och de planer som är öppna för synpunkter i samråd- respektive granskningsskedet.

Kommunen har ansvaret att planera för mark- och vattenområden. En planering som syftar till hur kommunen ska utvecklas och hur mark och vatten ska användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Länkarna till 3D-kartorna fungerar bäst i webbläsarna Chrome och Firefox.

Processpil som visar de olika skedena i en detaljplan.

Ändring av detaljplan för Kummiltorp m.m, DP373

Ändring av detaljplan för Kummiltorp m.m, DP373

Detaljplanen finns utställd för samråd från 11 mars till 4 april 2019

Planområdet är beläget i norra delen av Skövde. Gränsar till Törebodavägen och Västra Skogsrovägen i norr samt stambanan öst. I sydväst grönsar planområdet  till Linoljedammen.

Planändringens syfte är att anpassa detaljplanen till befintliga förhållanden samt möjligglöra för en utbyggnad av pågående verksamhet.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format.

Ändring av detaljplan för Kummiltorp 2, DP617

Ändring av detaljplan för Kummiltorp 2, DP617

Detaljplanen finns utställd för samråd från 11 mars till 4 april 2019

Planområdet är beläget i norra delen av Skövde. Gränsar till Törebodavägen och Västra Skogsrovägen.

Planändringens syfte är att anpassa detaljplanen till befintliga förhållanden samt möjligglöra för en utbyggnad av pågående verksamhet.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format.

 Detaljplan för Snäckan 26

Detaljplan för Snäckan 26

Detaljplanen finns utställd för samråd från 18 mars till 23 april 2019.

Planområdet utgörs av fastigheten Snäckan 26, som ligger i stadsdelen Norrmalm, väster om Mariestadsvägen, knappt 1 km nordöst om Skövdes centrum.

Planens syft e är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, med viss möjlighet till någon verksamhet inom handel eller kontor.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format

Detaljplan för kv Zinken (Stallsiken)

Detaljplan för kv Zinken (Stallsiken)

Detaljplan finns utställd för granskning från 11 mars till 8 april 2019.

Planområdet är beläget inom Stallsiken Östra, ca 3,5 km nordöst om Skövde centrum.
Planens syfte är att möjliggöra för detaljhandel inklusive livsmedel, kontor samt idrott
och fritid. Planförslaget överensstämmer med Skövde kommuns översiktsplan, ÖP2025.

Synpunkter och eventuella justeringar från samrådet har redovisats och kommenteras i en samrådsredogörelse som biläggs planhandlingarna vid granskningen.

Se en 3D-karta över området.

Samtliga granskningshandlingar i PDF-format.

Detaljplan för Billingehus 2 m.fl.

Detaljplan för Billingehus 2 m.fl.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen den 26 november 2018.
Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling och utbyggnad av befintliga fritidsanläggningar och kompletterande byggnation för frilufts‐ och idrottsändamål.

De synpunkter som inkommit under granskningen redovisas och bemöts i nedan granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtande

Se en 3D-karta över området.

Samtliga antagandehandlingar i PDF-format.

Detaljplan för Ekedal norra

Detaljplan för Ekedal norra. 

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 14 november 2018.
Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering av ca 180 lägenheter. 

Se en 3D-karta över området.

Samtliga antagandehandlingar i PDF-format.

Planprogram för Södra Ryd

Planprogram för Södra Ryd

Planprogrammet har varit utställt för samråd från 15 oktober 2018 till 9 december 2018.
Kommunfullmäktige beräknas godkänna planprogrammet juni 2019.

Synpunkter från samrådet kommer att redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Skövde kommun arbetar med att ta fram ett planprogram för hela Södra Ryd. I planprogrammet utreds förutsättningar och redovisas ett översiktligt förslag på hur Södra Ryd kan utvecklas. Bland annat utreds möjligheten att förtäta området med flerbostäder, nya kvarter och nya kopplingar både inom och till Södra Ryd.

Läs mer om Södra Ryd och de projekt som pågår.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format.

Se en interaktiv karta över området.