Planer under utställning och planer under arbete i en 3D-miljö

Här kan du hålla dig uppdaterad angående planer som är under arbete och de planer som är öppna för synpunkter i samråd- respektive granskningsskedet.

Kommunen har ansvaret att planera för mark- och vattenområden. En planering som syftar till hur kommunen ska utvecklas och hur mark och vatten ska användas i framtiden. I planprocessen vägs enskilda och allmänna intressen mot varandra.

Länkarna till 3D-kartorna fungerar bäst i webbläsarna Chrome och Firefox.

Processpil som visar de olika skedena i en detaljplan.

Detaljplan för kv. Diana och Motorn 2

Detaljplan för kv. Diana och Motorn 2

Detaljplanen finns utställd för samråd från 23 september till 21 oktober 2019.

Planförslaget presenteras under ett öppet samrådsmöte i stadshuset tisdag 8 oktober kl 18.00-19.30.

Planområdet är beläget i centrala Skövde, mellan St. Elins kyrkogård och Staketgatan.

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i kv. Diana samt utökad vårdverksamhet på fastigheten Motorn 2.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format

Ändring av detaljplan för Ekedal Södra, 1496K-DP685

Ändring av detaljplan för Ekedal Södra, 1496K-DP685

Detaljplanen finns utställd för granskning från 9 september till 23 september 2019.

Planområdet är beläget i centrala Skövde. Planförslaget innebär ändring av gällande detaljplan för fastigheten Linnéan 1, som gränsar till Boulognerskogen i nordväst och till Ekedalsgatan i öster.

Planändringens syfte är att möjliggöra nybyggnad av väderskyddad parkering på fastigheten Linnéan 1.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format.

Planprogram för Mariesjö

Planprogram för Mariesjö

Ett förslag till planprogram har varit utställd för samråd från 13 maj till  28 juni 2019.

Nu efter samrådet sammanställs alla inkomna synpunkter från privatpersoner och allmänna remissinstanser på programförslaget. Dessa presentera därefter för projektets styrgrupp och berörda politiker innan ev. förändringar av planprogrammet föreslås.

Det är många som lämnat ingående och bra synpunkter under samrådstiden och arbetet med att sammanställa och ibland avväga dessa mot varandra samt föreslå förändringar kommer därför ta en tid. Tidplanen är att det ska finnas en färdig redogörelse över samrådet (s.k. samrådsredogörelse) och ett reviderat planprogrammet som kommunfullmäktige kan besluta om under senhösten 2019.

Planprogrammet ska sedan vara ett underlag för framtida detaljplaneläggning. Detaljplanläggningen kommer ske i etapper, troligtvis uppdelat på ett till två kvarter år gången. Vid detaljplaneläggningen kommer det finnas nya möjligheter att lämna synpunkter på ett då fördjupat förslag till utveckling. 

Klicka och läs programmets handlingar

Se en 3D-karta över området

 Detaljplan för Bostället 23 - 24

Detaljplan för Bostället 23 - 24

Detaljplanen har varit utställd för samråd från 13 maj till 28 juni.

Synpunkter och eventuella justeringar från samrådet kommer att redovisas och bemötas i en samrådsredogörelse som biläggs planhandlingarna vid granskningsutställningen som kommer att ske under senhösten 2019.

Planområdet ligger i stadsdelen Mariesjö, ca. 1,5 km. nordost om Skövde centrum. 

Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder på fastigheten Bostället 23, och bostäder i kombination med centrumfunktioner på fastigheten Bostället 24. Planen avser även att skydda befintliga kulturhistoriska värden, samt möjliggöra för nya trafiklösningar.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format

 Detaljplan för Hälsans park

Detaljplan för Hälsans park

Detaljplanen har varit utställd för samråd från 18 april till  19 maj 2019.

Synpunkter och eventuella justeringar från samrådet kommer att redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse som biläggs planhandlingarna vid granskningsutställningen som kommer att ske under senhösten 2019.

Planområdet är beläget i stadsdelen Södra Ryd ca 200 meter (gångväg) sydväst om centrum i Södra Ryd och ca 4 km (fågelväg) norr om Skövde centrum. Området avgränsas av Västra Skogsrovägen i väst, av Timmervägen i norr och av Spånvägen i sydost.

Planens syfte är att möjliggöra byggrätt för vårdcentral, tandläkare, familjecentral och bostäder med hänsyn till stråk, siktlinjer och ljusförhållanden och med tillgänglighet mellan centrum i Södra Ryd och planområdets nya funktioner och allmänna platser.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format

Se en 3D-karta över området

Detaljplan för Björkebacken etapp III och IV

Detaljplan för Björkebacken etapp III och IV

Detaljplanen har varit utställd för samråd från 14 maj till 11 juni.

Synpunkter och eventuella justeringar från samrådet kommer att redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse som billäggs planhandlingarna vid granskningsutställningen som kommer att ske under senhösten 2019.

Planområdet är beläget i Stöpen ca 10 km från Skövde centrum. Området angränsar till Garpängebäcken i söder, Stöpens motionsspår i väster, Sätersvägen i norr och villabebyggelse samt Björkebacksvägen i öster. Planområdet är en del av ett större utbyggnadsområde för bostäder i Björkebacken.

Planens syfte är att möjliggöra en byggnation i naturnära läge för ca 130 bostäder och en förskola för ca 160 barn.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format

 Detaljplan för Snäckan 26

Detaljplan för Snäckan 26

Detaljplanen har varit utställd för samråd från 18 mars till 23 april 2019.

Synpunkter och eventuella justeringar från samrådet kommer att redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse som biläggs planhandlingarna vid granskningsutställningen som kommer att ske under senhösten 2019.

Planområdet utgörs av fastigheten Snäckan 26, som ligger i stadsdelen Norrmalm, väster om Mariestadsvägen, knappt 1 km nordöst om Skövdes centrum.

Planens syft e är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, med viss möjlighet till någon verksamhet inom handel eller kontor.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format

Detaljplan för Ekedal norra

Detaljplan för Ekedal norra. 

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 14 november 2018.

Beslutet att anta detaljplanen överklagades av närboende den 7 december 2018 till mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen beslutade den 5 juni 2019 att upphäva kommunstyrelsens beslut att anta detaljplanen.

Skövde kommun har därefter den 25 juni 2019 överklagat mark- och miljödomstolens beslut till mark- och miljööverdomsstolen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering av ca 180 lägenheter. 

Se en 3D-karta över området.

Samtliga antagandehandlingar i PDF-format.

Planprogram för Södra Ryd

Planprogram för Södra Ryd

Planprogrammet har varit utställt för samråd från 15 oktober 2018 till 9 december 2018.
Kommunfullmäktige beräknas godkänna planprogrammet juni 2019.

Synpunkter från samrådet kommer att redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse.

Skövde kommun arbetar med att ta fram ett planprogram för hela Södra Ryd. I planprogrammet utreds förutsättningar och redovisas ett översiktligt förslag på hur Södra Ryd kan utvecklas. Bland annat utreds möjligheten att förtäta området med flerbostäder, nya kvarter och nya kopplingar både inom och till Södra Ryd.

Läs mer om Södra Ryd och de projekt som pågår.

Samtliga samrådshandlingar i PDF-format.

Se en interaktiv karta över området.