ÖP2040 Nyhetsbrev 1 - 2022

Nytt år och fortsatt spännande arbete med Skövdes nya översiktsplan! Just nu pågår arbetet med att ta fram samrådsförslaget där dialogmaterial, hållbarhetstankar, förutsättningar, visioner med mera ska vävas samman till en helhet för att visa kommunens inriktning fram till år 2040.

Tidsplan

Under februari sker de sista dialogerna innan samrådshandlingen ska färdigställas. 

Fram till slutet på maj arbetas det intensivt med att färdigställa det första förslaget. Utifrån detta förslag kommer våra konsulter att göra en Hållbarhetsbedömning. Denna beskriver vilka konsekvenser förslaget ger utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet (social, ekonomisk och ekologisk).

Under hösten kommer allt färdigställas och beredning för beslut om samråd går igång. Beslut av Kommunstyrelsen beräknas till början på december. Innan jul skickas handlingar ut till remissinstanser och efter julledigheten går själva samrådet igång med utställning på Kulturfabriken. Programmet för detta sätts under hösten.

Politiska dialoger

För att möjliggöra en bred politisk förankring, något som är viktigt för en översiktsplan som sträcker sig över flera mandatperioder, beslutades att genomföra fyra politiska dialoger tidigt i processen. Den sista av de fyra politiska dialogerna genomfördes den 10 januari i år. Vi kommer nu sammanställa materialet, inklusive ett antal informationsfilmer vi tagit fram som en del av processen, och publicera det här på webben.

Referensgrupper och dialog

Som ett komplement till de politiska dialogerna kommer även två externa referensgrupper, med representanter från näringslivet och våra större tätorter, att träffas för att diskutera specifika frågor som rör översiktsplanen. Skövde kommun har under de senaste åren dessutom genomfört ett flertal dialoger kopplat till bland annat tätortsutveckling och utvecklingsplan, dessa dialoger kommer också finnas med som underlag i arbetet med samrådsförslaget.

ÖP 2040 blir digital

Översiktsplanen kommer redovisas med ett digitalt verktyg som heter Storymaps. Tillgänglighet och överblickbarhet har varit viktigt i valet av redovisningsform. Alla handlingar är dock möjliga att läsa som pdf och är därmed utskrivbara.