Planprocessen

Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är mest lämpat för.

Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan standardförfarande eller ett utökat förfarande. Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett begränsat förfarande, som endast innehåller ett kommunikationssteg.

Valet av förfarande utgår från förutsättningarna i det enskilda ärendet, och regleras i Plan- och bygglagens femte kapitel.

Läs mer om planprocessen på Boverkets hemsida

 

Standardförfarande

Standardförfarandet kan tillämpas när vissa villkor är uppfyllda, bland annat ska planförslaget vara förenligt med översiktsplanen. Förfarandet består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan få laga kraft.

 

Utökat förfarande

Det utökade förfarandet består av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft.

 

Vanliga frågor och svar om detaljplan

Länken nedan innehåller frågor och svar om vad en detaljplan är, och vilka möjligheter som finns att påverka planens utformning.

Vanliga frågor och svar om detaljplan