Ändring av detaljplan för område vid Dalvägen å Nedre Billingsluttningen, 1683K-ST 144

Dalvägen å nedre Billingssluttningen

Detaljplanen fanns utställd för granskning mellan 19 december 2022 och 15 januari 2023.

Området är beläget på Billingesluttningen i västra delen av centrala Skövde och angränsar till Dalvägen i öster, samt villaområdet Blåbärsstigen i väster. Norr om planområdet ligger en skog som är en del avi Billingens friluftsområde. Söder om planområdet ligger bostadsområden.

Planändringens syfte är att möjliggöra tillbyggnad av befintliga radhus i form av inglasade uterum mot väster på fastigheten Kakan 15.

Planförslaget överensstämmer med Skövde kommuns översiktsplan, ÖP2025.

    Detaljplanen  var utställd för samråd mellan den 3 oktober till 17 oktober 2022.

Planändringsprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraftskede. Ändringdetaljplanen för område vid Dalvägen å Nedre Billingssluttningen befinner sig i granskningsskedet.

Skede

 

Granskningsshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Underrättelse
Granskningskrets
Samrådsredogörelse

Bilaga A - Gällande plankarta och planbeskrivning
Bilaga B - Behovsbedömning

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan