Detaljplan för Björkebacken etapp III och IV

Detaljplan för Björkebacken etapp III och IV

Detaljplanen för Björkebacken etapp III och IV har antagits av kommunstyrelsen den 6 april 2020, § 70/20. Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljödomstolen.

Skriftliga synpunkter som inkommit under granskningen samt förslag på ändringar och kommunens ställningstagande finns redovisade i granskningsutlåtandet.

Planområdet är beläget i Stöpen ca 10 km från Skövde centrum. Området gränsar i söder till miljön kring Garpängebäcken, i väster Stöpens motionsspår, i norr Sätersvägen och i öster till villabebyggelse samt Björkebacksvägen. Planområdet är en del av ett utbyggnadsområde för bostäder i Björkebacken.

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder, förskola samt mindre kontor i naturnära läge.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Björkebacken etapp III och IV är i antagandeskedet.

 

Antagandehandlingar i PDF-format:

Plankarta
Illustrationskarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Bil A - Behovsbedömning
Bil B - Geoteknisk undersökning
Bil C - Naturvärdesinventering
Bil D - Dagvattenutredning

Bil E - Hydrogeologisk utredning
Bil F - Trafikbullerutredning
Bil G - Arkeologisk utredning 2018-07-31

Bil H - Arkeologisk utredning 2019-07-17
Bil I - Inventering orkidéer
Bil J - Planprogram Björkebacken

Bil K - Kompletterande geoteknik