Detaljplan för del av Värsås 1:15 m.fl.

Detaljplan för del av Värsås 1:15 m.fl.

Detaljplanen har varit ute för granskning från 8 juni till 3 juli 2020.

Planområdet ligger i Värsås, ca. 12 km. från centrala Skövde. Området täcker den västra utkanten av tätorten och gränsar mot ett skogsområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av småhusbebyggelse samt ett gruppboende.

Planförslaget avviker inte från Skövde kommuns översiktsplan ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för del av Värsås 1:15 m.fl. är i granskningsskedet.

 

Granskningshandlingar i PDF format:

Plankarta
Planbeskrivning
Granskningskrets
Underrättelse om granskning
Samrådsredogörelse

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Geoteknisk undersökning
Bilaga C - Skuggstudie