Detaljplan för Ekedal Norra

Detaljplan för Ekedal Norra. 

Detaljplanen vann laga kraft 2020-03-31.

Kommunstyrelsen antog detaljplanen den 14 november 2018.
En närboende överklagande kommunstyrelsens beslut till Mark och miljödomstolen som den 5 juni 2019 beslutade att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen.
Skövde kommun överklagade detta beslut till Mark- och miljööverdomstolen som 31 mars 2020 beslutade att fastställa Skövde kommuns beslut att anta detaljplanen (P7143-19).

Planområdet ligger på Östermalm, ca 500 meter öster om Resecentrum i Skövde, och gränsar i väster till Boulognersko­gen, i öster till Henriksbergsgatan och i söder till Ekedals förskola/äldreboende.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering av ca 180 lägenheter.

Bebyggelsen utgörs av tre L-formade bostadskvarter med öppna bostadsgårdar mot Boulognerskogen i sydväst.

Angöring sker från Henriksbergsgatan och parkering sker i huvudsak i garage under bostadskvarteren.

Se en 3D-karta över området.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Ekedal Norra har vunnit laga kraft.

 

Antagandehandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Bilagor:

Bil A - Behovsbedömning
Bil B - PM Geoteknik
Bil C - Dagvattenutredning
Bil D - Trafikbullerutredning
Bil E - Bedömning av luftkvalitet och risk
Bil F - Översiktlig miljöteknisk undersökning