Detaljplan för kv Diana och Motorn 2

Detaljplan för kv. Diana och Motorn 2

Detaljplanen har varit utställd för granskning från den 3 februari till den 16 mars 2020.

Beslut om att anta detaljplanen kommer behandlas av kommunstyrelsen 2020-09-07.

Synpunkter och eventuella justeringar från granskningen redovisas och kommenteras i grankningsutlåtande nedan.

Planområdet är beläget i centrala Skövde, mellan St. Elins kyrkogård och Staketgatan.

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i kv. Diana samt utökad vårdverksamhet på fastigheten Motorn 2.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för kv. Diana och Motorn 2 är i antagandeskedet.

 

Antagandehandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Bil A - Behovsbedömning
Bil B - PM Geoteknik
Bil C - Riskbedömning avseende grundläggning
Bil D - Översiktlig riskanalys
Bil E - PM Geotekniskt Motorn
Bil F - Dagvatten- och skyfallsutredning
Bil G - Trafikbullerutredning
Bil H - Miljöteknisk undersökning