Detaljplan för Snäckan 26

Detaljplan för Snäckan 26

Detaljplanen har varit ute för granskning från 8 juni till 3 juli 2020. Kommunstyrelsen beräknas behandla frågan om antagande av planen vid sitt möte 2020-10-12.

Planområdet utgörs av fastigheten Snäckan 26, som ligger i stadsdelen Norrmalm, väster om Mariestadsvägen, knappt 1 km nordöst om Skövdes centrum.

Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, med viss möjlighet till någon verksamhet inom handel eller kontor.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Snäckan 26 är i granskningsskedet.

 

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande

 

Granskningshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Granskningskrets
Underrättelse om granskning
Samrådsredogörelse

Bil A - Behovsbedömning
Bil B - PM Geoteknik
Bil C - Rapport avseende cisternkontroll
Bil D - Bullerutredning