Ändring av detaljplan för området Högklint, 1496K-DP535

 

Ändring av detaljplan för området Högklint, 1496K-DP535

Detaljplaneändringen antogs av Kommunstyrelsen den 7 mars 2022 och fick laga kraft den 31 mars 2022.

Planändringsområdet är beläget vid Högklintsvägen nordväst om Skövde centrum.

Planändringen syftar till att möjliggöra en byggrätt för en villa och komplementbyggnader med anslutning mot Högklintsvägen.

Planändringsförslaget bedöms vara förenligt med Skövde kommuns översiktsplan ÖP 2025 och ryms inom syftet för den ursprungliga detaljplanen för området Högklint 1496-DP535. Förslaget bedöms inte ge betydande miljöpåverkan.

Inkomna yttranden från granskningen har redovisats och bemöts i ett gransknings-utlåtande som biläggs planhandlingarna.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Ändring av detaljplan för området Högklint 1496K-DP535 har vunnit laga kraft.

Skede

 

Antagna handlingar (i PDF-format):

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Underrättelse

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Detaljplan för området Högklint, 1496K-DP535
Bilaga C - Provrapport markundersökning

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan