Detaljplan för Norra Ryds verksamhetsområde, etapp 2 - 3

Detaljplan för Norra Ryds verksamhetsområde, etapp 2 - 3

Detaljplan för Norra Ryds verksamhetsområde, etapp 2-3, finns utställd för granskning mellan 1 till 22 november 2021.

Under granskningstiden kommer planförslaget finnas tillgängligt i Stadshusets entréplan.  

Vänligen skicka in dina skriftliga synpunkter till: samhallsbyggnad@skovde.se

Planområdet gränsar till etapp 1 av Norra Ryds verksamhetsområde och är beläget på båda sidor om väg 26, ca 6 km norr om Skövde centrum.

Planens syfte är att skapa förutsättningar för att utöka Norra Ryds verksamhetsområde söder-/västerut med nya verksamhetskvarter med behov av god tillgänglighet och exponering mot väg 26 (Mariestadsvägen).

Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan ÖP 2025.

En miljökonsekvensbeskrivning upprättad 2021-10-11 tillhör planhandlingarna.

Inkomna yttranden från samrådet har redovisats och bemöts i en samrådsredogörelse som biläggs planhandlingarna. Av denna framgår också vilka förändringar som i huvudsak skett efter samrådet.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Norra Ryds verksamhetsområde, etapp 2-3 är nu i granskningsskedet.

 

Granskningshandlingar i PDF-format:

Plankarta
Planbeskrivning
Underrättelse
Granskningskrets
Samrådsredogörelse

Bilaga A - Behovsbedömning och Länsstyrelsens yttrande
Bilaga B - Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga C - Naturvärdesinventering
Bilaga D - Lokaliseringsutredning
Bilaga E - Geoteknik, etapp 2
Bilaga F - Geoteknik, etapp 3
Bilaga G - PM avseende arkeologisk utredning
Bilaga H - Arkeologisk utredning
Bilaga I - PM avseende arkeologiska förundersökningar
Bilaga J - Dagvattenutredning


Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan