Detaljplan för Glimmern 1

 

Detaljplan för Glimmern 1

Detaljplan för Glimmern 1 fick laga kraft 2022-11-19.

Planområdet är beläget i Skövde och utgörs av fastigheten Glimmern 1 och angränsande delar av Gamla Kungsvägen och Norra Bergvägen, S:ta Birgittas väg, samt grönytan nordöst om Glimmern 1. Planområdet omfattar även en del av Fältspaten 1, Orstenen 1, Sandstenen 2 och Tomtegården 1.

Planens syfte är att möjliggöra förtätning med bostadsbebyggelse och kompletterande verksamheter inom fastigheten Glimmern 1, samt att förbättra trafiksituationen runt fastigheten.

I ÖP 2025 är marken inom Glimmern 1 avsedd för verksamheter och den föreslagna markanvändningen skulle kunna betraktas som en avvikelse mot översiktsplanens markanvändningskarta. Förslaget att komplettera med bostadsändamål inom fastigheten bedöms ändå förenligt med översiktsplanens intentioner.

Bilden nedan beskriver planprocessen, som består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Glimmern 1 har fått laga kraft.

 

Antagna handlingar (i PDF-format)

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - PM Geoteknik
Bilaga C - Miljöteknisk markundersökning
Bilaga D - Trafikbullerutredning (del 1)
Bilaga E - Trafikbullerutredning (del 2)
Bilaga F - Gestaltningsbilaga
Bilaga G - PM Arkeologisk förundersökning
Bilaga H - Skyfallsanalys för Fältspaten
Bilaga I - PM Geoteknik reviderad
Bilaga J - Trafikbullerutredning för befintliga bostäder
Bilaga K - Arkeologisk avgränsande förundersökning

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan