Detaljplan för Stallsiken Södra 2

Detaljplan för Stallsiken Södra 2

Detaljplan för Stallsiken södra 2 har antagits av kommunstyrelsen den 15/11 2021. Planen beräknas få laga kraft den 11 december 2021. Sista dagen för överklagande är 10 december 2021.

Planområdet ingår som en del av utredningsområdet för planprogrammet för Mariesjö. Området Stallsiken Södra 2 är nästa del i utvecklingen av handels- och verksamhetsområdet Stallsiken och skapar ytterligare möjlighet för etablering. Genom att skapa en huvudgata genom planområdet knyts nordöstra och sydöstra Skövde samman på ett nytt sätt (och möjliggör även avlastning av väg 26). Inom planområdet finns viktiga naturvärden som är en del i ett större dagvattensystem.

Syftet med detaljplanen är möjliggöra för en utbyggnad av verksamheter/handel söder om

Stallsikens handelsområde och förslaget följer kommunens översiktsplan, ÖP2025.

Planprocessen består av samrådsskede, granskningsskede, antagandeskede och laga kraft. Detaljplan för Stallsiken Södra 2 är i antagandeskedet.

 

Antagna handlingar (i PDF-format):

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Bilaga A - Behovsbedömning
Bilaga B - Planprogram för Mariesjö
Bilaga C - Naturvärdesinventering
Bilaga D - Geoteknisk undersökning
Bilaga E - Markmiljöundersökning
Bilaga F - Bullerutredning
Bilaga G - Skuggstudie
Bilaga H - Trafikutredning Mariesjö
Bilaga I - Dagvattenutredning
Bilaga J - Fördjupad riskutredning
Bilaga K - Handelsutredning
Bilaga L - Kompletterande miljöteknisk markundersökning
Bilaga M - Kompensationsområde
Bilaga N - Arkeologisk utredning
Bilaga O - PM Flödesberäkningar

 

Överklagandehänvisning och protokollsutdrag

Överklagandehänvisning
Kommunstyrelsens protokoll, förstasidan
Protokollsutdrag

 

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om detaljplan