Planprogram för Mariesjö

Planprogram för Mariesjö

Ett förlag till planprogram för Mariesjö har varit utställt för samråd mellan 13 maj till 28 juni 2019. Under samrådsperioden hölls två samrådsmöten där förslaget till planprogram presenterades och synpunkter inhämtades. Mötena samlade totalt cirka 65 personer, varav flertalet var boende i närområdet.

Efter samrådet har inkomna synpunkter och förslag till förändringar presenterats för projektets styrgrupp och ansvariga politiker. En sammanställning av inkomna synpunkter och bemötande av dessa, en s.k. samrådsredogörelse, har tagits fram och förändringarna har arbetats in i planprogrammet och dess bilagor.

Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige den 28 september 2020.

Planprogrammet ska utgöra underlag för framtagande av detaljplaner för områdets olika kvarter.

Läs mer om Mariesjö

Handlingar godkända av kommunfullmäktige (i PDF-format):

Planprogram för Mariesjö
Samrådsredogörelse, 2020-08-19

Bil A - Behovsbedömning och Länsstyrelsens yttrande
Bil B - Miljökonsekvensbeskrivning
Bil C - Planscher till öppet hus 14 november 2019
Bil D - Mariesjöterminalen
Bil E1 - Naturvärdesinventering Mariesjö
Bil E2 - Naturvärdesinventering Södra Stallsiken
Bil F - Geoteknik Mariesjö
Bil G1 - MMU Mariesjö
Bil G2 - MMU Södra Stallsiken
Bil G3 - MMU Utvecklingsområde 1-2
Bil H - Bullerutredning Mariesjö
Bil I - PM Dagvattenutredning Mariesjö
Bil J - Tredje spår genom Skövde
Bil K - Riskutredning inför planprogram Mariesjö
Bil L1 - Trafikutredning Mariesjö (del 1)
Bil L2 - Trafikutredning Mariesjö (del 2)
Bil L3 - PM Trafikanalys Kanikegränd
Bil M - Visualisering och gestaltning Mariesjö

Handlingarna nedan är samrådshandlingar (i PDF-format):

Inbjudan/kungörelse till samråd
Samrådskrets
Planprogram för Mariesjö (2019-04-05)