Mariesjö - Skövdes nya centrala stadsdel

Mariesjö är en stadsdel där det sedan flera år tillbaka pågår en omvandling från småindustri, hantverk och verksamheter till utbildning, kontor, försäljning och service mm. Största motorn i omvandlingsarbetet är den framgångsrika utvecklingen av Science Park Skövde med närmare 1000 anställda och högskolan i Skövde.

Skövde kommun har önskat ta ett samlat grepp över den pågående omvandlingen av Mariesjö där målet varit att skapa goda förutsättningar för en fortsatt expansion av Science Park Skövde och högskolan samt att skapa en levande, tät stadsmiljö med egen identitet och nya mötesplatser.

Planprogram för Mariesjö

Arbetet med omvandlingen av Mariesjö har startat med framtagandet av ett planprogram för de västra delarna av Mariesjö. Planprogrammet redovisar även en möjlig fortsättning – en strukturplan – där Mariesjö på sikt kopplas ihop med Stallsiken och Nolhagavägen i norr. Planprogrammet utgår från befintlig kvarterstruktur, grönområden, bebyggelse och verksamheter och ger förslag på struktur och riktning för den pågående utvecklingen.

Samrådsperiod kring förslag till planprogram

Ett förlag till ovan planprogram för Mariesjö ställdes ut för samråd mellan 13 maj till 28 juni 2019. Under samrådsperioden hölls två öppna samrådsmöten där förslaget till planprogram presenterades och synpunkter inhämtades. Mötena samlade totalt cirka 65 personer, varav flertalet var boende i närområdet.

Det var många som lämnade ingående och bra synpunkter på förslaget till planprogram. Utöver skrivelser från privatpersoner inkom yttranden från knappt 30 allmänna remissinstanser. Alla inkomna synpunkter har sammanställts och presenterats för projektets styrgrupp och ansvariga politiker. Under hösten 2019 pågick arbetet med att avväga synpunkterna gentemot varandra och mot samrådsförslaget. Under våren 2020 har planprogrammet för Mariesjö reviderats och miljökonsekvensebeskrivningen samt några utredningar uppdaterats utifrån de förändringar som föreslagits. En samrådsredogörelse där alla inkomna synpunkter sammanställts och bemöts har även tagits fram.

De större förändringar som skett efter samrådet är att:

  • Landmärket/höghuset framför Portalen flyttas norrut, längre från villabebyggelsen, och placeras bredvid Portalen.
  • Lägre byggnader i 3-4 våningar placeras på parkeringen framför Portalen med en bred trädplanterad förgårdsmark mot Kanikegränd. En mindre park föreslås i hörnet Kanikegränd – Kaplansgatan.
  • Parkeringshuset framför Portalen flyttas västerut så att det den trafik som har Portalen som målpunkt inte dras längre in på Kanikegränd än nödvändigt.
  • Kunskapsstråkets sträckning justeras och föreslås dras mellan Science Park Skövdes byggnader Växthuset och Pergolan.
  • Förslaget justeras så att det finns bättre expansionsmöjligheter inom kunskapsstråket för Science Park Skövde och högskolan i Skövde både i närtid och på längre sikt.

 

Kommunfullmäktige godkänner programmet

Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige den 28 september 2020.

Alla planprogrammets handlingar hittar du här

Ladda ned en kortversion av planprogram för Mariesjö här

Vad händer sedan?

Efter att kommunfullmäktige godkänt planprogrammet ska det utgöra underlag för framtagande av detaljplaner för områdets olika kvarter. Detaljplanläggningen kommer ske i etapper, troligtvis uppdelat på ett till två kvarter år gången. Vid detaljplaneläggningen kommer det finnas nya möjligheter att lämna synpunkter på ett då fördjupat förslag till utveckling. 

Visionsbilder tillhörande planprogrammet

  
  

Tryck på bilderna för att förstora dem. Illustrationer skapade av Okidoki Arkitekter.

 

Vanliga frågor

Varför utvecklar vi Mariesjö?

Närheten. Mariesjö ligger ett stenkast från Resecentrum, centrala Skövde med handel och restaurangutbud, Högskolans campusområde och Boulognerskogen i sydväst samt handelsområdet Stallsiken i norr.

Science City. Området ingår i en kreativ utvecklingszon som sammanlänkar Mariesjö och Högskolan i Skövde med stadskärnan och resecentrum. Här finns Science Park Skövde (fd GSP) som en kreativ plats där studenter och företag möts.

Bygga ihop staden. Mariesjös placering mellan centrumfunktionerna i väst och bostads- och verksamhetsområden i öst ger möjlighet att bygga ihop staden och spelar en nyckelroll när det gäller att förstärka centrum öster om järnvägen.

Centrala bostäder. Det finns behov av nya bostäder i centralaSkövde. I Mariesjöområdet finns potential att utveckla en tät blandstadsbebyggelse med bostäder och verksamheter. En sådan förtätning ger flera fördelar, som minskat upplevt avstånd och minskat bilberoende.

Vad är målbilden med Mariesjö?

- Skapa en levande (24/7) urban miljö med nya mötesplatser

- Forma nya stadskvarter med blandat innehåll av bostäder, kontor, service med mera

- Gestalta en stadsdel med egen identitet, friare arkitektur och höga hus

- Stötta Science Park Skövde och högskolan med bostäder och lokaler för verksamheter och service

- Attrahera unga medborgare och företagare och stärka nya branschers närvaro och utveckling

- Utveckla Skövde centrum och koppla samman angränsande stadsdelar

- Förändra övergripande trafikstruktur och skapa bättre förutsättningar för kollektiv-, gång- och cykeltrafik inom östra delen av Skövde

Vad är ett planprogram?

Markens användning och bebyggelsens utformning regleras genom så kallade detaljplaner. Innan detaljplaner för ett område tas fram kan helheten behöva utredas och illustreras i ett större geografiskt område. Då tar kommunen fram ett planprogram.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande, men visar på kommunens mål och visioner med ett område samt redovisar övergripande förutsättningar för utveckling. Alla kan tycka till om planprogrammets innehåll under den period som kallas samråd.

Vad innebär ett samråd?

Under perioden som vi kallar för samråd kan du lämna synpunkter på förslaget till planprogram.

Vad händer när samrådet är slut?

Alla skriftligt inkomna synpunkter presenteras för politikerna, tillsammans med eventuella förslag till förändringar av programförslaget.

Därefter föreslås kommunfullmäktige att godkänna planprogrammet.

När beräknas planprogrammet godkännas?

Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige den 28 september 2020.

Hur gör jag för att överklaga planprogrammet?

Planprogrammet visar på Skövde kommuns långsiktiga målbild för området. Det är inte juridiskt bindande dokument och kan därför heller inte överklagas.

De detaljplaner som senare kommer upprättas för de olika kvarteren är juridiskt bindande dokument och kan överklagas, under förutsättningar att man lämnat skriftliga synpunkter under samråds- och/eller granskningstiden.