Trädgårdsstaden etapp 3, del 1

Är du exploatör och vill vara med och utveckla Trädgårdsstadens tredje etapp? Nu har du möjligheten att tilldelas markanvisningen genom att skicka in din intresseförfrågan.

Trädgårdsstaden etapp 3 ligger i nordöstra delen av Skövde, söder om Gamla Törebodavägen och norr om etapp 2. Hela planområdet för etapp 3 omfattar en areal på cirka 31 hektar. Skövde kommun äger all mark inom planområdet via fastigheten Skövde 5:85.

 

Längst ner på sidan finner du alla handlingar i ärendet samt inkomna frågor och svar. Läs mer om markanvisning genom intresseförfrågan här.

Första urvalet genomfört

Utvärderingsgruppen har valt ut 14 exploatörer att gå vidare till den fördjupade redovisningen. I denna fas ska varje exploatör rita, skissa och lämna in mer detaljerad information om förslag till byggnation för valt kvarter enligt intresseförfrågan. Därefter
sker en utvärdering och poängsättning av förslagen som sen resulterar i att ett
antal exploatörer tilldelas reservationer.

Den fördjupade redovisningen ska lämnas in till kommunen via mail till samhallsbyggnad@skovde.se senast den 14 maj 2019. Observera att vi inte kommer att tillåta några kompletteringar efter slutdatum för inlämningen. Läs mer i inbjudan till intresseförfrågan.

Om Trädgårdsstaden

I Översiktsplanen 2025 utpekas planområdet som en del av Trädgårdsstaden för byggnation av bostäder med trädplanterade gator. Kvarter för flerfamiljshus ska blandas med kvarter med radhus, parhus och friliggande hus. Målet är att varje etapp ska innehålla alla boendetyper. Den antagna detaljplanen för Trädgårdsstaden etapp 3 föregicks av ett planprogram som godkändes av Kommunfullmäktige den 16 juni 2008. Läs mer om Trädgårdsstaden här.

Detaljplanen för Trädgårdsstaden etapp 3 vann laga kraft den 7 maj 2018.

Handlingar

  1. Inbjudan till intresseförfrågan, 2019-01-18
  2. Bilaga 1 Översiktskarta
  3. Bilaga 2 Detaljkarta
  4. Bilaga 3 Ortofoto
  5. Bilaga 4 Snedbild 3D
  6. Bilaga 5 Karta över anslutningar
  7. Bilaga 6 Parkeringsnorm Skövde kommun
  8. Bilaga 7 Preliminär nybyggnadskarta (pdf och dwg)
  9. Sammanställning av frågor & svar (uppdaterad 2019-04-09)
  10. Planillustration kvartersareal
 

Vid förfrågan kan även SketchUp-filen för bilaga 4 Snedbild 3D skickas.