Projektstart
Projektering
Byggnation Här är vi nu
Klart

Orkanvallen gång- och cykelväg

Gator, torg och parkering

Vi startar nu arbetet med skapande av en ny gång- och cykelväg längs med Sjogerstadsvägen från Skiftesvägen till Ladugårdsvägen.

Det här gör vi

Sjogerstadsvägen kommer smalnas av något för att ge utrymme till gång- och cykelvägen och den befintliga belysningen kommer ses över så att den också belyser gång- och cykelvägen.

I samband med att gång- och cykelvägen byggs kommer också hastigheten på sträckan sänkas från dagens 40 km/h till 30 km/h.

Tidsplan

Arbetet planeras att utföras under okt-22 – jan 23.

Så påverkas du

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har översende med de besvär som kan uppstå.