Projektering
Byggnation Här är vi nu
Besiktning

Östergatan-Bäckvägen gång och cykelväg

Gator, torg och parkering Vatten och avlopp

Utbyggnaden av cykelväg Östergatan - Bäckvägen är del för att bygga ihop ett huvudcykelnät som ska koppla samman Skövde från Trädgårdsstaden i norr till Hentorp i söder.

Gång och cykelvägen mellan Östergatan och Bäckvägen är en del i att förverkliga Skövdes cykelplan om du vill läsa mer om cykelplanen kan du göra det här Skövdes cykelplan. Östergatan - Bäckvägen ingår i det lila huvudstråket som sträcker sig från Trädgårdsstaden till Hentorp.

Cykelvägen går genom parkmarken "lertaget" runt den gamla fotbollsplanen och ansluter på Bäckvägen. På Bäckvägen pågår just nu också ett arbete med att bygga cykelväg det kan du läsa mer om här GC-Bäckvägen.

Runt  "lertaget" den gamla fotbollsplanen arbetas det med mycket mer än bara en gång och cykelväg:

  • Skövde Vatten- och avloppsavdelning anlägger en ny matarledning för Skövdes dricksvatten
  • Skövde Energi ska anlägga en ny huvudledning för fjärrvärme, från värmeverket.

 

Under arbetet med dessa ledninger kommer cykelvägen användas som transportväg för byggfordon, för att undvika att parkmarken inte blir uppkörd av tunga fordon. Tunga fordon riskerar även att köra sönder asfalten på cykelvägen, därför väntar vi istället med att asfaltera cykelvägen tills alla ledningsarbeten är klara.

Tidsplan

Vattenledningen planerar att vara förbi hösten 2020

Fjärrvärmeledningen påbörjas hösten 2020 och är förbi våren 2021

Cykelvägen planeras att färdigställas och öppnas våren 2021, när allt ledningsarbete är färdigt.