Mariesjö

För att översiktligt utreda förutsättningar och redovisa förslag på hur Mariesjö bäst kan utvecklas i framtiden tas ett planprogram fram över området. Planprogrammet utgår från befintlig kvarterstruktur, grönområden, bebyggelse och verksamheter med mera och ska ge förslag på struktur och riktning för den pågående utvecklingen.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om planprogrammet.

Samrådsförslag till planprogram för Mariesjö

Läs hela planprogrammet här (under rubriken Planprogram för Mariesjö)

Ladda ner kortversion av planprogram för Mariesjö (högupplöst)
Ladda ner kortversion av planprogram för Mariesjö (lågupplöst)

Samrådsperiod 13 maj – 28 juni 2019

Ett förslag till planprogram har varit utställd för samråd från 13 maj till 28 juni 2019. Under samrådet hölls två öppna samrådsmöten där förslaget till planprogram presenterades och synpunkter inhämtades. Mötena samlade totalt cirka 75 personer, varav flertalet var boende i närområdet.

Under samrådsperioden inkom knappt 40 skriftliga yttranden från närboende och privatpersoner samt cirka 30 skriftliga yttrande från allmänna remissinstanser på förslaget till planprogram.

Fortsatt planläggning - vad händer nu?

Efter samrådsperioden sammanställs alla inkomna synpunkter från privatpersoner och allmänna remissinstanser på programförslaget. Dessa presenteras därefter för projektets styrgrupp och berörda politiker innan eventuella förändringar av planprogrammet föreslås. Det är många som lämnat ingående och bra synpunkter under samrådstiden och arbetet med att sammanställa och ibland avväga dessa mot varandra samt föreslå förändringar av planprogrammet kommer därför ta en tid. Tidplanen är att det ska finnas en färdig redogörelse över samrådet (en s.k. samrådsredogörelse) och ett reviderat planprogrammet som kommunfullmäktige kan besluta om under vårvintern 2020.

Planprogrammet ska sedan vara ett underlag för framtida detaljplaneläggning. Detaljplanläggningen kommer ske i etapper, troligtvis uppdelat på ett till två kvarter år gången. Vid detaljplaneläggningen kommer det finnas nya möjligheter att lämna synpunkter på ett då fördjupat förslag till utveckling. Ett av kommunfullmäktige godkänt planprogram och samrådsredogörelsen kommer att utgöra underlag och finnas som bilagor till alla framtida detaljplaner inom programområdet.

Visionsbilder tillhörande samrådsutställningen

  
  

Tryck på bilderna för att förstora dem. Illustrationer skapade av Okidoki Arkitekter.

Vanliga frågor

Varför utvecklar vi Mariesjö?

Närheten. Mariesjö ligger ett stenkast från Resecentrum, centrala Skövde med handel och restaurangutbud, Högskolans campusområde och Boulognerskogen i sydväst samt handelsområdet Stallsiken i norr.

Science City. Området ingår i en kreativ utvecklingszon som sammanlänkar Mariesjö och Högskolan i Skövde med stadskärnan och resecentrum. Här finns Science Park Skövde (fd GSP) som en kreativ plats där studenter och företag möts.

Bygga ihop staden. Mariesjös placering mellan centrumfunktionerna i väst och bostads- och verksamhetsområden i öst ger möjlighet att bygga ihop staden och spelar en nyckelroll när det gäller att förstärka centrum öster om järnvägen.

Centrala bostäder. Det finns behov av nya bostäder i centralaSkövde. I Mariesjöområdet finns potential att utveckla en tät blandstadsbebyggelse med bostäder och verksamheter. En sådan förtätning ger flera fördelar, som minskat upplevt avstånd och minskat bilberoende.

Vad är målbilden med Mariesjö?

- Skapa en levande (24/7) urban miljö med nya mötesplatser

- Forma nya stadskvarter med blandat innehåll av bostäder, kontor, service med mera

- Gestalta en stadsdel med egen identitet, friare arkitektur och höga hus

- Stötta Science Park Skövde och högskolan med bostäder och lokaler för verksamheter och service

- Attrahera unga medborgare och företagare och stärka nya branschers närvaro och utveckling

- Utveckla Skövde centrum och koppla samman angränsande stadsdelar

- Förändra övergripande trafikstruktur och skapa bättre förutsättningar för kollektiv-, gång- och cykeltrafik inom östra delen av Skövde

Vad är ett planprogram?

Markens användning och bebyggelsens utformning regleras genom så kallade detaljplaner. Innan detaljplaner för ett område tas fram kan helheten behöva utredas och illustreras i ett större geografiskt område. Då tar kommunen fram ett planprogram.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande, men visar på kommunens mål och visioner med ett område samt redovisar övergripande förutsättningar för utveckling. Alla kan tycka till om planprogrammets innehåll under den period som kallas samråd.

Vad innebär ett samråd?

Under perioden som vi kallar för samråd kan du lämna synpunkter på förslaget till planprogram.

Vad händer när samrådet är slut?

Alla skriftligt inkomna synpunkter presenteras för politikerna, tillsammans med eventuella förslag till förändringar av programförslaget.

Därefter föreslås kommunfullmäktige att godkänna planprogrammet.

När beräknas planprogrammet godkännas?

Planprogrammet beräknas godkännas av kommunfullmäktige under hösten 2019.

Hur gör jag för att överklaga planprogrammet?

Planprogrammet visar på Skövde kommuns långsiktiga målbild för området. Det är inte juridiskt bindande dokument och kan därför heller inte överklagas.

De detaljplaner som senare kommer upprättas för de olika kvarteren är juridiskt bindande dokument och kan överklagas, under förutsättningar att man lämnat skriftliga synpunkter under samråds- och/eller granskningstiden.