Planprogram

Med planprogrammet för Södra Ryd vill vi titta på vilka förutsättningar som finns idag och visa förslag på hur stadsdelen kan utvecklas. Hur ska trafiken gå? Vilka gröna områden och parker kan förbättras? Hur och var kan vi skapa fler bostäder? Kan vi hitta fler platser där företag och andra verksamheter kan ligga? Det är helheten som är det viktiga!

Läs planprogrammet i sin helhet

Nu kan du ta del av förslag till planprogram för Södra Ryd. Du hittar alla handlingar här (under fliken planprogram Södra Ryd).

Planprogrammet har varit ute på samråd, vilket innebär att alla har kunnat lämna synpunkter på innehållet. Nu går vi igenom de inkomna synpunkterna och presenterar ett justerat förslag till kommunfullmäktige enligt tidplanen nedan.

Tidplan

  • KS beslut om uppdrag 9 november 2015
  • KS beslut om samråd 1 oktober 2018
  • Samråd 15 oktober - 9 december 2018
  • KF godkännande preliminärt november 2019

 

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram är ett dokument som utreder och undersöker förutsättningar och presenterar visioner och mål för ett område. Planprogram görs ofta över ett lite större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

Planprogrammet finns kvar som visionsdokument, men antas eller fastställs inte och är därmed ingen bindande handling. Det är kommunens gemensamma målbild. Efter att planprogrammet är godkänt är det vanligt att kommunen gör detaljplaner för olika delar av planprogramområdet. Läs mer om de olika planprogrammen som finns i Skövde här.

Jag vill överklaga!

Ett planprogram går inte att överklaga eftersom det inte är en juridiskt bindande handling. Vill du överklaga kommunens beslut är det först i detaljplaneskedet eller bygglovskedet som detta är möjligt. För att påverka planprogrammet kan du tycka till under samrådsskedet. Läs mer om detta ovan.