Kommunala bolag

Kommunen äger helt eller delvis ett antal bolag. Uppgift om ledamöter, ombud och revisorer valda av kommunen finns under länken Förtroendevalda och nämnder till höger.

Skövde Stadshus AB

Bildades 2010 med uppdrag att utöva tillsyn över de kommunala bolagen i enlighet med aktiebolagslagen och för att tillvarata gemensamma ekonomiska intressen för Skövde kommun.

AB Skövdebostäder

Verksamheten omfattar i huvudsak förvaltning av bolagets fastighetsbestånd med drygt 4 000 bostäder. Bolaget är helägt av kommunen.

Next Skövde Destinationsutveckling AB

Bolaget uppdrag är att ansvara för marknadsfrågorna i Skövde inom de fyra affärsområdena evenemang, handel, möten och turism samt medverka i utvecklingen av Skövde inom dessa områden.

Balthazar Science Center AB

Balthazar är en mötesplats där besökare i alla åldrar får upptäcka, interagera och reflektera över olika naturvetenskapliga fenomen, tekniska innovationer och aktuella samhällsfrågor. Balthazar är också ett stöd till pedagogiska verksamheter och målet är att fler ungdomar ska söka till utbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning.

Skövde Värmeverk AB

Bolaget, som bildades den 1 juli 2003, är helägt av Skövde kommun. Aktiekapitalet är 40 miljoner kronor. Bolaget skall anlägga, äga och driva fjärrvärmeanläggningar, fjärrvärmenät och andra miljövänliga anläggningar för energiproduktion samt äga aktier och andelar i bolag inom branschen.

SkövdeNät AB

SkövdeNät AB är ett helägt kommunalt bolag som bland annat ansvarar för nätdistribution, projektering, dokumentation, drift, underhåll och nyanläggning av eldistributionsanläggningar. SkövdeNät AB sköter även debitering av avgifter för vatten och avlopp åt VA-avdelningen, renhållning och slamtömning för AÖS, elhandel för Billinge Energi AB samt fjärrvärme för Skövde Värmeverk AB.

Kreativa Hus Skövde AB

Skövde kommun äger samtliga aktier i bolaget. Bolagets verksamhet består av att äga och förvalta fastigheter för allmänt främjande av näringslivet i Skövde kommun.

Skövde Flygplats AB

Skövde Flygplats AB ägs till drygt 95 procent av Skövde kommun. För resterande del svarar cirka 85 företag och privatpersoner.

Länkar till bolagens egna hemsidor hittar du här till höger.