Alliansens budgetförslag: Vi tar ansvar för framtidens välfärd

Allians för Skövde presenterar idag ett budgetförslag med fokus på att fortsatt stärka Skövdes ekonomi för att skapa resurser till framtidens vård, skola och omsorg.

- Allians för Skövde har sedan flera år en långsiktig strategisk plan för Skövdes utveckling. Vår budget innehåller stora investeringar i framförallt vård, skola och omsorg vilket behövs när Skövde växer. Vi gör också satsningar för att skapa resurser för Skövdebornas framtida behov. Vi har en befolkningsutveckling som innebär att inom tio år kommer gruppen av barn och äldre utgöra två tredjedelar av befolkningen, vilket innebär en ekonomisk utmaning eftersom bara en tredjedel är i arbetsför ålder. Ett stort fokus i vår budget är därför att fortsätta stärka Skövdes attraktivitet i syfte att attrahera nya invånare, både för ett större skatteunderlag och för att möta behovet av arbetskraft. En nyhet i årets budget är ombyggnationen av Kulturhustorget, säger Katarina Jonsson (M).  

Utvecklingen av Billingen, nya idrottshallar, temalekplats i Boulogner och fortsatt utveckling av stadskärnan är några exempel ur budgeten som syftar till att öka Skövdes attraktivitet. 

Alliansens möter behoven i ett växande Skövde

Inflyttning och höga födelsetal gör att gruppen av barn ökar snabbt. Vår budget innehåller investeringar i skol- och förskolelokaler om 346 miljoner de kommande tre åren.

- Våra prognoser visar att fram till 2024 kommer åldersgruppen 1–5 öka med 700 barn. Vi fortsätter därför att bygga förskolor, två nya 2019 och därefter en per år. Trädgårdsstaden är vår snabbast växande stadsdel och därför byggs ytterligare en förskola där, säger Ulrica Johansson (C). 

För att möta ökningen av barn och unga i kommunens skolor får barn- och utbildningsnämnden 21,5 miljoner kronor. Vi värnar en likvärdig skola och barn med särskilda behov och gör därför en riktad prioritering om ytterligare 10 miljoner.

- Ekedal äldrecentrum kommer byggas ut med 80 nya platser, vilket är den största investeringen som gjorts i äldreomsorg de senaste decennierna. Vi bygger också tre nya gruppbostäder. Totalt görs investeringar om drygt 230 miljoner i vård- och omsorgslokaler, säger Marianne Gustavsson (KD).

Med anledning av befolkningsutvecklingen finns redan idag ett ökat behov inom äldreomsorgen och LSS varför vi skjuter till 26 miljoner kronor för att säkerställa kvalitén i verksamheterna.

Integration och behovet av arbetskraft

- Vi är övertygade om att arbete är bästa vägen för integration. Vi satsar 4,5 miljoner på Skövdemodellen, för att nyanlända och de som står långt från arbetsmarknaden snabbt ska komma i arbete, säger Ulla-Britt Hagström (L).

Trafik, hållbarhet och yttertätorter

Med anledning av att Skövde växer avsätts 282 miljoner för att förbättra trafikflöden och möta behovet av parkeringsplatser. 

- Skövde ska vara en hållbar stad. Vi fortsätter bygga ut gång- och cykelbanor och förbättra kollektivtrafiken. Vi gör också satsningar om 6 miljoner per år på laddstolpar för elbilar samt solcellstak, säger Ulrica Johansson (C).

- Hela Skövde ska utvecklas. De senaste åren har vi haft ett stort fokus på att utveckla tätorten med både attraktivitetshöjande investeringar och bostäder. Nästa mandatperiod är det utveckling av yttertätorterna som står på tur, säger Katarina Jonsson (M). 

 

Frågor besvaras av: 
Katarina Jonson (M) 073-461 42 77
Ulrica Johansson (C) 0708-69 11 89
Ulla-Britt Hagström (L) 070-555 39 43 
Marianne Gustavsson (KD) 0731-529 477