Alliansens budgetförslag

Skövde växer och för att möta behoven i ett växande Skövde presenterar Alliansen ett offensivt budgetförslag med fokus på att Skövde ska vara en attraktiv stad att bo, leva och verka i.

- Alliansen har sedan flera år tillbaka haft en långsiktig plan för at säkra Skövdes välfärd framåt. Vi presenterar återigen en budget med hög investeringstakt vilket är nödvändigt för att erbjuda våra Skövdebor ett gott liv och axla vår roll som draglok i Skaraborg. Vår budget innehåller stora investeringar i välfärden. Vi fokuserar fortsatt på att Skövde ska vara en attraktiv plats med ett stort utbud av kultur-och fritid och en levande stadskärna. När vi pratar med företrädare för de större arbetsgivarna, näringslivet och högskolan är de tydliga med att platsens attraktivitet är avgörande för deras förmåga att rekrytera kompetens och nya studenter hit, säger Katarina Jonsson (M).

Exempel ur budgeten är Billingesatsningen, ny ishall och två nya fullstora idrottshallar på Kavelbro och Lundenskolan. Arbetet med att utveckla stadskärnan fortsätter liksom utvecklingen av Södra Ryds centrum.

Över en halv miljard investeras i förskolor och skolor

- Vi vill att förskolor ska finnas nära där människor bor. Därför innehåller vårt budgetförslag fyra nya förskolor de kommande tre åren. För att stärka hälsan hos våra barn och unga tillför vi också tre nya tjänster till elevhälsan, säger Leif Walterum (C).

Utöver fyra nya förskolor byggs Fjärilskolan, Billingskolan och Lundenskolan ut samt att det byggs en ny skola i Trädgårdsstaden. Totalt motsvarar det två nya grundskolor.

Jobb och utbildning för integration

- Jobb och utbildning är bästa vägen till integration. Det har vi tagit fasta på i Skövdemodellen som visat sig vara mycket lyckosam, resultatet sticker ut i Sverige. Budgeten ger förutsättningar för att arbeta vidare i samma omfattning. Vi avsätter också medel för att utöka platserna inom vuxenutbildningen, säger Ulla-Britt Hagström (L).

Omsorg om alla Skövdebor

- Vi vill att alla Skövdebor ska ha ett gott liv. I vår budget finns 100 miljoner kronor avsatta för det nya äldreboendet på Ekedal. Vi bygger också tre nya gruppbostäder, säger Marianne Gustafsson (KD).

Underlättar för trafikanterna

Alliansen vill att det ska vara enkelt att röra sig i Skövde och för att möta behoven avsätts 428 miljoner för vägar, korsningar, cykel- och gångbanor, parkeringshus och kollektivtrafiksatsningar. Bland annat ska ett nytt mini-resecentrum byggas i Ryd. Ombyggnad ska ske av Mörkekorset, Nolhagavägen och Vipankorset. Vadsbovägen ska få en bussfil och två stycken tvåfiliga rondeller.

God ekonomi förutsättning för framtiden

- Tack vare att vi har en välskött ekonomi kan vi fortsatt göra historiskt stora investeringar för att möta ökningen av yngre och äldre, ta vårt ansvar som draglok och stärka Skövdes attraktivitet, säger Katarina Jonsson (M). 

Kontakt:

Katarina Jonsson (M) 073-461 42 77      

Leif Walterum (C) 070-577 19 86         

Ulla-Britt Hagström (L) 070-555 39 43                                           

Marianne Gustafsson (KD) 073-152 94 77

Dokument