Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Energifrågor samordnas i nytt bolag

Enklare för kunderna och bättre nyttjande av resurserna. Det är målsättningen när Skövde Energi AB bildas genom att de kommunala bolagen Skövde Värmeverk AB och SkövdeNät AB samordnar sina verksamheter.

Det händer mycket på energimarknaden framöver. Stora förändringar kommer att ske när det till exempel gäller kundbeteende, konkurrens, leveransmodeller, försäljningskanaler och regleringar. Skövde kommun har två helägda bolag, Skövde Värmeverk AB och SkövdeNät AB, som båda är verksamma på energimarknaden. Nu finns ett förslag om att de två bolagens verksamheter ska samordnas i en energikoncern, Skövde Energi AB, för att optimera resursutnyttjande inom kommunkoncernen.

- Vi har ett ansvar att verka för att våra kommunala bolag ska generera mesta möjliga nytta för Skövdeborna. Genom samordning ser vi möjligheter för verksamheterna att bli än mer effektiva och skapa ytterligare mervärden för kunderna, säger Katarina Jonsson (M) ordförande i Skövde Stadshus AB samt kommunstyrelsen.

- Det är två välskötta bolag både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, men energimarknaden utvecklas snabbt och var för sig har bolagen begränsade utvecklingsresurser. Tillsammans kommer de ha goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar och kundernas behov, säger Tomas Fellbrandt, kommundirektör.

Energikoncern

Förslaget till förändringen har utretts av en extern part som tittat på hur verksamheterna i Skövde Värmeverk AB och SkövdeNät AB skulle kunna samordnas. Ellagen ställer krav på att elproduktion, elhandel och elnätsverksamhet måste bedrivas i olika juridiska personer. Skövde Värmeverk AB:s elproduktion får alltså inte finnas i samma bolag som SkövdeNäts AB:s elnät. Istället bildar Skövde kommun en energikoncern.

- Av lagtekniska skäl bildas en energikoncern, men upplevelsen för kunden kommer vara att det är ett och samma bolag med bland annat gemensam kundtjänst och fakturering, säger Tomas Fellbrandt.

Beslut tas av fullmäktige

Att bilda en energikoncern förutsätter ett beslut i kommunfullmäktige, enligt tidplanen ska de behandla frågan vid sammanträdet den 23 april. Målsättningen är att Skövde Energi AB är verksamt från 1 januari 2019.

Kontakt

Tomas Fellbrandt 
Kommundirektör
0500-49 81 11