Pressinformation: Med anledning av Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds skrivelse

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har inkommit till Skövde kommun med en framställan enligt 6 kapitlet §6 a i arbetsmiljölagen. Enligt arbetsmiljölagen har skyddsombud rätt att snabbt få svar från arbetsgivaren hur ett arbetsmiljöproblem ska lösas och vad som händer om det inte åtgärdas.

I deras framställan har skyddsombuden identifierat ett antal brister i den psykosociala arbetsmiljön samt ställer krav på åtgärder.

- Vi har mottagit skyddsombudens framställan och kommer att återkomma med ett skriftligt svar. Vi har regelbunden samverkan med de fackliga representanterna där vi diskuterar arbetsmiljö och kommer att ta upp den här skrivelsen i dialog med dem, säger Tomas Fellbrandt, kommundirektör.

- Skövde kommun bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samtliga verksamheter. De brister som skyddsombuden har påtalat inom sektor barn och utbildning kommer vi att undersöka och riskbedöma samt vid behov upprätta en handlingsplan för vidare åtgärder, säger Katarina Lindberg, chef sektor barn och utbildning.