Skövde kommuns årsredovisning 2017

När Skövde kommun summerar 2017 är det ett år med hög tillväxt man ser tillbaka på. Under 2017 har kommunen vuxit med 842 nya invånare och 424 nya bostäder, en rad nya företag har startats och kommunens egna organisation har fått 170 nya tillsvidareanställda. Ekonomiskt landar kommunen på ett positivt resultat om 50 miljoner kronor.

Hög investeringsnivå och flera engångsposter 

Resultatet om 50 miljoner kronor är 36 miljoner lägre än budgeterat. I resultatet finns flera engångsposter. Avslutade exploateringsområden, byggbonus och lägre kapital- och personalomkostnadspålägg har påverkat resultatet positivt. Nedskrivning av aktier i Skövde Billingen AB samt inlösen av pensioner och ränteswappar har påverkat resultatet negativt.

Under 2017 har Skövde kommun haft en hög investeringsnivå och gjort investeringar för 759 miljoner kronor. Stora investeringar har gjorts i bland annat Trädgårdsstadens förskola/skola, Billingeskolan och nytt parkeringshus.  

- Att resultatet är lägre än föregående år är en naturlig följd av att Skövde växer och den höga investeringstakt som det innebär. Vi har tagit en hel del engångskostnader som innebär att vi sänker våra kostnader kommande år, då vi vet att läget blir tuffare för kommunerna, säger Katarina Jonsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Skövde kommunkoncern, där kommunen och de kommunala bolagen ingår, redovisar ett positivt resultat om157 miljoner kronor. Resultatet stärks bland annat av att AB Skövdebostäder, Skövde Värmeverk AB och SkövdeNät AB gör positiva resultat.

God måluppfyllelse

Årsredovisningen visar att Skövde kommuns måluppfyllelse är god. Alla mål bedöms som helt eller delvis uppfyllda, med undantag av målet om att Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi 2025.

- När Skövde växer ökar efterfrågan på kommunens service och tjänster. Den goda måluppfyllelsen visar på ett gott arbete i våra verksamheter, säger Ulrica Johansson (C) kommunalråd.

 

Frågor besvaras av:
Katarina Jonsson, 0734-61 42 77