Slutliga skisserna för Hertig Johans torg och gata presenteras

Hertig Johans torg och gata får nytt utseende – detta har inte undgått många. Nu presenteras de slutgiltiga skisserna på förslaget. Byggnationen påbörjas under hösten.

Hertig Johans torg ska vara öppet, flexibelt och till för alla. Torget ska vara inbjudande och locka till att stanna upp och mötas. En slät markbeläggning, en utplanad yta samt sluttande planöppningar skapar ett betydligt mer lättåtkomligt torg än det vi har idag. Välplanerad belysning, många nya sittplatser samt grönska och vatteninslag stärker torgets attraktivitet och ökar den upplevda tryggheten.

Hertig Johans gata är vår paradgata och gestaltas så att det upplevda avståndet mellan torget och Resecentrum minskar. Trottoarsidan mot fasaderna breddas för att ge ökad plats till uteserveringar och andra aktiviteter. På motsatt sida, vid Kyrkparken, skapas ett lummigt stråk med spännande planteringar. Detta gör det både lättare och trevligare att ta sig fram.

Dialogprocessen
Under det gångna året har förslaget för hur Hertig Johans torg och gata ska se ut diskuterats och omarbetats flera gånger för att vi ska få en så trivsam stadskärna som möjligt. Dialog har förts med invånare och berörda aktörer, som fastighetsägare, näringsidkare och olika intresseorganisationer.

– Förslaget har legat ute på skovde.se och bland annat uppmärksammats i sociala medier och tidningsartiklar. Alla inkomna synpunkter har diskuterats i arbetsgruppen och arbetats in efter lämpliga avvägningar mellan olika intressen, säger Maria Bolin, kommunikativ samhällsplanerare på Skövde kommun

Detta händer nu
Nu pågår upphandling av entreprenör för gatan. Upphandling för torget sker i vinter. Byggstart för gatan förväntas ske under oktober i år och i april 2018 för torget. Gatan står färdig under sommaren 2018 och torget sommaren 2019.

Prata med oss på Matfestivalen
Besök gärna sektor samhällsbyggnads tält på torget på Matfestivalen under fredagen och lördagen för att titta närmare på skisser och modeller över vårt nya vardagsrum. Läs mer om hela projektet.

 

Kontakt
Evalena Öman
Stadsträdgårdsmästare
0500-49 81 77
eva-lena.oman@skovde.se