Sammanträdestider 2023

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och äger rum i Stadshuset. Tiderna är preliminära och kan komma att ändras. För förtroendevalda är det alltid tiden i Outlook som gäller.

Förkortningarna förklaras längst ned på sidan.
 

Januari - juli 2023

Nämnd Tid Jan Feb Mars April Maj Juni
KF 18:00 30 27 27 24 29 19(13.00)
KS 13:00 16 13 13 11 8 5, 19(08.00)
KSAU, beslut 08:30 11,25  1, 15  15,29  12,26 10,24  7, 21
KSAG 08:30  27   17 17 14  12 9
BLN 13.00   -    2 13   25 15 
BUN 08:00 23 27 27 24 29 12
KFN 08:00  25  22  - 12 
SEN 13:00 11  21   23 27   25 15
SON 13:00 4, 26 22 30 27 25

21

VON 08:10 26 - 2, 30 27 25 -
BMF 13.00  18   22 22   19  24 14 
BSB 13.00   23 22   22 19   17  7

 

Augusti - December 2023

Nämnd Tid Aug Sept Okt Nov Dec
KF 18:00 - 18 30 20 11
KS 13:00 28 - 9, 30 20 11
KSAU, beslut 08:30  16, 30 13, 27 11, 18 1, 8, 22, 29   13
KSAG  09:00 - 1 6  17  15
BLN 13.00  31 28  19 23  14
BUN 08:00 - 4 2, 16 6 4
KFN 08:00  30 27 -  6
SEN 13:00 - 7, 28 26 23 14
SON 13:00  - 7 4 2 7
VON 08:10 31 28 19 16 14
BMF 13.00  23 20 18  22  -
BSB 13.00   -  20  11, 25 15   6

  

Förkortningar  
Kommunfullmäktige KF
Kommunfullmäktiges presidium KFPR
Kommunstyrelsen KS
Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU
Kommunstyrelsens arbetgivarutskott KSAG
Arvodesnämnd AVN
Barn- och utbildningsnämnd BUN
Bygglovsnämnd BLN
Förtroendevalda revisorer REV
Kultur- och fritidsnämnd KFN
Krisledningsnämnd KLN
Servicenämnd  SEN 
Socialnämnd SON 
Valnämnd VLN 
Vård- och omsorgsnämnd VON
Beredning kollektivtrafik  BKT 
Beredning medborgare och folkhälsa BMF
Beredning samhällsbyggnad  BSB
Överförmyndare ÖFM
   
Sektorer  
Sektor barn och utbildning SBU
Sektor medborgare och samhällsutveckling SMS
Sektor samhällsbyggnad SSB
Sektor service SSE
Sektor socialtjänst SSO
Sektor styrning och verksamhetsstöd SSV
Sektor vård och omsorg SVO